Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Ustrojstvo upravnih odjela

Ustrojstvo upravnih odjela

Ured župana


Ured župana je služba koja obavlja poslove odnosa s javnošću, protokolarna i prigodna primanja, poslove suradnje s državnim tijelima, jedinicama samouprave, ustanovama i drugim subjektima za potrebe župana, zamjenike župana i predsjednika Županijske skupštine, poslove promidžbe Županije, poslove suradnje Županije s drugim jedinicama samouprave i organizacijama u inozemstvu, administrativne i pomoćne poslove za župana i zamjenike župana, vodi upravni postupak ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Više o odjelu

Služba za unutarnju reviziju


Služba za unutarnju reviziju obavlja unutarnju reviziju u Županiji i u korisnicima proračuna u nadležnosti Županije te obavlja i druge poslove sukladno zakonu, drugim propisima i po nalogu župana.

Više o odjelu

Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet


Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet obavlja stručne i upravne poslove iz područja pomorstva, pomorskog dobra, morskih luka, provodi postupke davanja koncesija na pomorskom dobru, poslove u vezi s održavanjem, upravljanjem, zaštitom i unapređenjem pomorskog dobra, provodi postupke utvrđivanja prijedloga granica pomorskog dobra i lučkih područja, vodi upisnik koncesija na pomorskom dobru te prati i usklađuje rad Županijske lučke uprave. Prati stanje i predlaže mjere za ostvarivanje što bolje prometne povezanosti gradova i općina na području Županije i obavlja ostale poslove iz nadležnosti Županije u području prometa. Prati i usklađuje rad Županijske uprave za ceste.

Više o odjelu

Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj


Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj obavlja upravne i stručne poslove u području poljoprivrede, ribarstva i akvakulture, šumarstva, lovstva, vodnog gospodarstva, poslove ruralnog i otočnog razvoja odnosno poslove vezane uz djelovanje poljoprivrednih gospodarstava, razvoj i obnovu ruralnih područja, analitičko planske i organizacijsko koordinacijske poslove iz istih područja, poslove provedbe nacionalnog programa razvitka otoka, izrade i provedbe programa održivog razvitka otoka, prati i usklađuje rad Javne ustanove za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA, te obavlja i druge poslove sukladno zakonu.

Više o odjelu

Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove


Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove obavlja upravne i stručne poslove u području poticanja i promocije poduzetničkih aktivnosti, ostvarivanja uvjeta za razvoj industrijskih grana od strateškog značaja za Zadarsku županiju, te jačanja poslovnog okruženja Županije. Koordinira rad svih upravnih tijela radi osiguranja uvjeta i pomoći poduzetnicima za realizaciju investicija i poduzetničkih programa. Obavlja poslove vezane za osnivanje i praćenje rada poduzetničkih inkubatora, centara kompetencije i poduzetničkih zona, te kreditiranje (malih i srednjih) poduzetnika i obrtnika. Obavlja poslove iz područja energetike i koordinira provedbu programa i projekata regionalne energetske politike. Obavlja poslove iz područja unaprjeđenja razvoja turističke ponude Županije, radi na provedbi sektorskih strateških dokumenta regionalne razine, daje prijedloge za brži razvoj sektora, koordinira aktivnosti svih dionika u turizmu. Obavlja poslove iz područja regionalnog razvoja, izrade i provođenja strateških dokumenata regionalnog značaja te provedbe programa regionalne razvojne politike. Osigurava razvoj i provedbu projekata od županijskog interesa te ih povezuje sa potencijalnim izvorima financiranja sa naglaskom na EU fondove. Za potrebe iniciranja i provođenja projekata u sklopu fondova EU Odjel koordinira rad upravnih odjela Zadarske županije, trgovačkih društava i ustanova kojima je osnivač ili većinski vlasnik Zadarska županija.

Više o odjelu

Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove


Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove obavlja upravne i stručne poslove na pripremi i održavanju sjednica Županijske skupštine i njenih radnih tijela, kolegija župana, poslove iz područja službeničkih odnosa, uredske i druge poslove za Službenički sud u Zadarskoj županiji, opće pravne poslove, poslove suradnje sa zastupnicima, tijelima i jedinicama lokalne samouprave, državnim tijelima u općim i pravnim pitanjima iz samoupravnog djelokruga Županije, poslove objave službenog glasila, poslove uredskog poslovanja i opće zajedničke poslove.

Više o odjelu

Upravni odjel za financije i proračun


Upravni odjel za financije i proračun obavlja stručne poslove pri izradi nacrta prijedloga proračuna, izmjena i dopuna proračuna, izrađuje izvješća o izvršavanju proračuna županije te prateće akte i propisana izvješća u svezi proračuna; prati dnevnu naplatu prihoda i izvršenje rashoda proračuna te likvidnost proračuna; predlaže mjere u cilju povećanja prihoda i smanjenja rashoda; obavlja poslove uspostave jedinstvenog računovodstvenog sustava županijske riznice od transakcijskog sustava preko sustava za upravljanje novčanim tokovima i likvidnošću do financijskog sustava upravljanja informacijama; vodi propisane poslovne knjige; vodi registar i naplatu koncesija i naplatu brodica; obavlja poslove koje se odnose na uspostavu i razvoj unutarnjih kontrola; obavlja poslove u svezi izrade izjave o fiskalnoj odgovornosti za županiju i poslove suštinske kontrole za proračunske korisnike i trgovačka društva u vlasništvu; sudjeluje u procedurama zaduživanja i praćenju obveza po danim jamstvima i suglasnostima; obavlja nadzor korisnika proračuna sukladno zakonu i drugim propisima; vodi poslovne knjige , izrađuje financijske planove , izvješća o izvršavanju financijskih planova i financijska izvješća za pojedine proračunske korisnike; provodi postupak i rješava u upravnim stvarima u drugom stupnju po podnesenim žalbama na rješenja koja upravna tijela jedinica lokalne samouprave na području Zadarske županije donose radi utvrđivanja gradskih i općinskih poreza; obavlja ostale poslove sukladno zakonu.

Više o odjelu

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport


Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport obavlja upravne i stručne poslove u području srednjeg i osnovnog obrazovanja, kulture, športa i tehničke kulture, predlaže javne potrebe i prati izvršavanje javnih potreba u području iz svoga djelokruga, usklađuje investicije i održavanje te predlaže razvitak mreže ustanova iz svoga djelokruga, prati i potiče razvitak znanosti i tehnologije.

Više o odjelu

Upravni odjel za zdravstvo


Upravni odjel za zdravstvo obavlja normativno pravne, upravne, analitičko planske , koordinacijske, administrativne i druge stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Županije koji se odnosi na djelatnost zdravstva te daje suglasnost i mišljenja nadležnih tijela županija o aktima i prijedlozima zdravstvenih ustanova. Obavlja povjerene poslove državne uprave koji se odnose na ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu osoba s prebivalištem u RH koje su nesposobne za samostalni život i rad i koje nemaju sredstava za uzdržavanje, a koje to pravo ne mogu ostvariti po drugoj osnovi te poslove koji se odnose na evidenciju o nabavljenim i izdanim lijekovima što sadrže opojne droge i psihotropne tvari.

VIŠE O ODJELU

Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom


Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom organizira, priprema i provodi postupke javne nabave za sva upravna tijela Županije i postupke zajedničke nabave za ustanove i trgovačka društva kojima je osnivač ili suosnivač Županija, prikuplja, vodi i objavljuje evidencije o provedenim postupcima i sklopljenim ugovorima za nabavu roba, usluga i ustupanju radova, izrađuje Plan nabave za sva upravna tijela Županije, godišnja izvješća za potrebe župana i nadležnih državnih tijela i vodi registar pravnih osoba i imovine Županije i ustanova i trgovačkih društava kojima je osnivač ili suosnivač Županija, te obavlja upravne i stručne poslove upravljanja imovinom.

Više o odjelu

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove


Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove obavlja upravne i stručne poslove u području prostornog uređenja i zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak Zadarske županije, poslove zaštite prirode, gospodarenja otpadom i komunalnog gospodarstva, prati rad javnih ustanova i trgovačkih društava iz navedenih područja kojima je osnivač ili suosnivač Zadarska županija. Odjel obavlja upravne i stručne poslove zaštite i spašavanja, civilne zaštite, zaštite od požara i poplava te elementarnih nepogoda, zatim aktivnosti vezane uz razminiranje, poslove obrambenih priprema, te izrađuje nacrte akata u skladu s posebnim zakonima iz navedenih područja. Nadalje, odjel obavlja poslove izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola, izdavanja potvrda parcelacijskih elaborata, izdavanja rješenja o utvrđivanju građevinskih čestica, izdavanja rješenja o uvjetima građenja, potvrde glavnih projekata, izdavanje rješenja o izvedenom stanju, potvrde izvedenog stanja, uporabnih dozvola i dozvole za uklanjanja, izdaje i druge akte predviđene zakonskim propisima kojima se regulira prostorno uređenje i gradnja, vodi informacijski sustav tržišta nekretnina (eNekretnine) vezano za poslove procjene vrijednosti nekretnina, obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Procjeniteljskog povjerenstva za područje Zadarske županije izuzev Grada Zadra, te obavlja ostale poslove u provedbi dokumenata prostornog uređenja i gradnje u nadležnosti Županije.

Više o odjelu

Upravni odjel za povjerene poslove državne uprave Zadarske županije


Odjel obavlja povjerene poslove državne uprave koji se odnose na: gospodarstvo, poslove u svezi obavljanja djelatnosti obrta, ugostiteljstvo, pružanje usluga u turizmu, djelatnost trgovine, cestovni promet, poljoprivredu, šumarstvo i šume, poslove uspostavljanja i vođenja upisnika dobavljača božićnih drvaca, prostorno uređenje, gospodarenje otpadom, imovinskopravne poslove, povrati oduzete imovine, naknade za deposedirano i eksproprirano zemljište, dopuna agrarnih odluka, obnovu i stambeno zbrinjavanje, poslove utvrđivanje ispunjavanja prostornih uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje u stambenom ili poslovnom prostoru, poslove utvrđivanja postojanja uvjeta za osnivanje kazališta, poslove osobnih stanja građana i sklapanja braka, sklapanje životnog partnerstva, određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Županije, vođenje evidencije o političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica samouprave, konvalidaciju akata izdanih u predmetima upravne naravi, državne matice, evidenciju o hrvatskom državljanstvu i registar životnog partnerstva, registar birača, registar udruga, stranih udruga, poslove upisa u registar zaklada i registar stranih zaklada te vođenja registra zaklada i registra stranih zaklada, utvrđivanje razloga za prestanak zadruga, pružanje pravne pomoći, poslove izvlaštenja, poslove iz područja društvenih djelatnosti vezane uz pravni položaj, status i ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ostvarivanja prava vojnih i civilnih invalida rata, pravo na pravnu pomoć (primarnu) za ostvarivanje prava iz Zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu, prava prognanika i izbjeglica, pogrebničke djelatnosti, zdravstveno osiguranje neosiguranih osoba, sportske djelatnosti, poslove socijalne skrbi, prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, poslove rada odnosno ugovore o radu pomoraca i osoba zaposlenih na pomorskim plovilima, evidenciju kolektivnih ugovora, ovjeru knjiga narkotika, djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, djelatnosti osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja, obrazovanje odraslih i tehničku kulturu.

Više o odjelu

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA