Prostorni planovi Zadarske županije

Prostorni Plan Zadarske županije

KARTE


1.1pz

1.1. Korištenje i namjena prostora
- prostori za razvoj i uređenje

1.2pz

1.2. Korištenje i namjena prostora
- sustav i funkcije naselja

1.3pz

1.3. Korištenje i namjena prostora
- osnovne mreže djelatnosti u prostoru

2.1pz

2.1. Infrastrukturni sustavi
- prometni i telekomunikacijski sustav

2.1apz

2.1a. Infrastrukturni sustavi
- sustav elektroničke telekomunikacije

2.2pz

2.2. Infrastrukturni sustavi
- vodnogospodarski sustav

 

2.3pz

2.3. Infrastrukturni sustavi
- energetski sustav

3.1pz

3.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora
- područja posebnih uvjeta korištenja

3.2pz

3.2. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora
- područja posebnih ograničenja u korištenju,
mjere uređenja i zaštite

Prostorni planovi gradova i općina