Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove

Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove

Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove

Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove obavlja upravne i stručne poslove na pripremi i održavanju sjednica Županijske skupštine i njenih radnih tijela, kolegija župana; poslove iz područja službeničkih odnosa; uredske i druge poslove za Službenički sud u Zadarskoj županiji, opće pravne poslove; poslove obrambenih priprema; poslove suradnje sa zastupnicima, tijelima i jedinicama lokalne samouprave, udrugama i državnim tijelima u općim i pravnim pitanjima iz samoupravnog djelokruga Županije, poslove objave službenog glasila; poslove uredskog poslovanja i opće poslove, organizira i provodi postupke javne nabave, prikuplja evidencije o provedenim postupcima i sklopljenim ugovorima za nabavu roba, usluga i ustupanju radova te izrađuje godišnja izvješća za potrebe župana i nadležnih državnih tijela.

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Novosti