Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Stalna radna tijela Županijske skupštine

Stalna radna tijela Županijske skupštine

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada stalnih radnih tijela propisan je Poslovnikom Županijske skupštine Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 3/18, 10/21).

Stalna radna tijela Županijske skupštine Zadarske županije su:

 1. Mandatno povjerenstvo
 2. Odbor za Statut i Poslovnik
 3. Odbor za izbor i imenovanja
 4. Odbor za dodjelu javnih priznanja
 5. Odbor za financije i proračun
 6. Odbor za školstvo i kulturu
 7. Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb
 8. Odbor za gospodarstvo
 9. Odbor za pomorstvo i turizam
 10. Odbor za poljoprivredu
 11. Odbor za europske integracije
 12. Povjerenstvo za ravnopravnost spolova
 13. Koordinacija za ljudska prava
 14. Odbor za koordinaciju s udrugama proizašlim iz Domovinskog rata
 15. Odbor za umirovljenike

1. MANDATNO POVJERENSTVO


 

 1. ŽELJKO ŠOŠA, predsjednik/vijećnik
 2. NEVENKA MARINOVIĆ, članica/vijećnica
 3. ZLATKO MARASOVIĆ, član/vijećnik

 

Mandatno povjerenstvo raspravlja o pitanjima koja se odnose na mandatna prava članova Skupštine.

2. ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK


 

 1. dr.sc. ZORAN ŠIKIĆ, predsjednik/vijećnik
 2. IVICA PINTUR, potpredsjednik/vijećnik
 3. ANTONIO VUČETIĆ, član/vijećnik
 4. JURE ZUBČIĆ, član/vijećnik
 5. DAVOR ČERKUČ, član/vijećnik

 

Odbor za Statut i Poslovnik utvrđuje prijedlog Statuta i Poslovnika Skupštine, daje mišljenje na prijedlog Statuta, prati, razmatra i analizira primjenu Statuta, razmatra načelna pitanja u svezi usuglašavanja Statuta s pozitivnim zakonskim propisima, daje tumačenja o pitanjima statutarne naravi koje Skupštini upute ovlašteni predlagatelji, predlaže Skupštini pokretanje postupka za izmjene i/ili dopune Statuta i Poslovnika, daje primjedbe na prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Skupština glede njihove usklađenosti sa zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom, te o tome daje mišljenje Skupštini, daje Skupštini na zahtjev Ustavnog suda Republike Hrvatske prijedlog mišljenja odnosno odgovora u postupku za ocjenu ustavnosti ili zakonitosti odluka i drugih općih akata Skupštine, predlaže Skupštini pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti ili zakonitosti odluka i drugih općih akata pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske, prati provedbu ovog Poslovnika i obavlja druge poslove određene ovim Poslovnikom. Odbor utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove odluka i drugih akata koje donosi Skupština, kada su ti akti najmanje tri puta izmijenjeni ili dopunjeni. Odbor za Statut i Poslovnik razmatra prijedloge građana za donošenje općeg akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Skupštine, kao i peticije građana o pitanjima iz djelokruga Županije od lokalnog značaja, ispituje njihovu osnovanost te daje Skupštini prijedlog odgovora koji se daje podnositelju prijedloga ili peticije, a sve u skladu s općim aktom Županije kojim se uređuje način podnošenja prijedloga i peticija, te odlučivanje o njima.

3. ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA


 

 1. SNJEŽANA JURINIĆ, predsjednica/vijećnica
 2. NIKICA ČALUŠIĆ, potpredsjednik/vijećnik
 3. DAVOR LONČAR, član/vijećnik
 4. IVAN MATIĆ, član/vijećnik
 5. ANTE RUBEŠA, član/vijećnik

 

Odbor za izbor i imenovanja ima pravo predložiti izbor predsjednika i potpredsjednika Skupštine, predložiti sastav radnih tijela Skupštine, predložiti imenovanje predstavnika Skupštine u određena tijela, organizacije ili ustanove, predložiti izbor, imenovanja i razrješenja drugih rukovoditelja koje bira, odnosno imenuje Skupština, dati mišljenja na izabrane rukovoditelje kada Skupština na njihov izbor daje svoju suglasnost, te obavljati i druge poslove određene zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom.

4. ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA


Odbor za dodjelu javnih priznanja ima pravo predložiti Skupštini proglašenje određenih osoba počasnim građaninom kao i predložiti kandidate za dodjelu nagrada i drugih priznanja građanima i pravnim osobama za osobite zasluge i uspjehe na svim područjima gospodarskog i društvenog života značajnih za Zadarsku županiju.

5. ODBOR ZA FINANCIJE I PRORAČUN


Odbor za financije i proračun razmatra prijedlog, izmjene i dopune proračuna, godišnjeg obračuna proračuna, vodi nadzor nad korištenjem proračunskih sredstava te daje mišljenje Skupštini u svezi kriterija za financiranje ostalih javnih potreba Županije kao jedinice područne ( regionalne ) samouprave.

6. ODBOR ZA ŠKOLSTVO I KULTURU


Odbor za školstvo i kulturu prati stanje u odgoju, osnovnom obrazovanju i srednjem školstvu, tehničkoj kulturi i športu, prati stanje u kulturi, razmatra prijedloge odluka i drugih akata iz tih djelatnosti te predlaže i poduzima mjere za njihov razvoj.

7. ODBOR ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB


Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb razmatra prijedloge akata i daje mišljenje u vezi s pitanjima iz područja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi iz nadležnosti Skupštine.

8. ODBOR ZA GOSPODARSTVO


Odbor za gospodarstvo razmatra prijedloge akata iz područja svih gospodarskih djelatnosti, a osobito: industrije, brodogradnje, energetike, rudarstva, obrtništva, zadrugarstva, malog i srednjeg poduzetništva, trgovine, prometa sa ciljem ravnomjernog gospodarskog razvoja svih gradova i općina na području Zadarske županije.

9. ODBOR ZA POMORSTVO I TURIZAM


Odbor za pomorstvo i turizam razmatra prijedloge akata i daje mišljenje na odluke i druge akte iz područja pomorstva i turizma koje donosi Skupština.

10. ODBOR ZA POLJOPRIVREDU


Odbor za poljoprivredu prati odnose u poljoprivredi, šumarstvu, lovstvu, ribarstvu i vodnom gospodarstvu, a razmatra i prijedloge drugih akata iz tih područja, te predlaže Skupštini poduzimanje mjera za razvoj tih djelatnosti, očuvanje poljoprivrednih površina i šuma te cjelokupnog održivog ruralnog razvoja.

11. ODBOR ZA EUROPSKE INTEGRACIJE


Odbor za europske integracije razmatra, prati i analizira provedbu županijskih programa međunarodne i regionalne suradnje te razmatra i potiče suradnju s jedinicama regionalne samouprave drugih država, međunarodnih organizacija i asocijacija.

12. POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA


Povjerenstvo za ravnopravnost spolova prati, analizira i potiče provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalne politike za ravnopravnost spolova kao i ostale pravne regulative na području jednakosti spolova na razini Zadarske županije.

13. KOORDINACIJA ZA LJUDSKA PRAVA


Koordinacija za ljudska prava prati, analizira i potiče mjere za zaštitu i promicanje ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Zadarskoj županiji.

14. ODBOR ZA KOORDINACIJU S UDRUGAMA PROIZAŠLIM IZ DOMOVINSKOG RATA


Odbor za koordinaciju s udrugama proizašlim iz Domovinskog rata prati i analizira propise kojima su uređena prava branitelja, surađuje s udrugama branitelja koje djeluju na području Županije i prati njihov rad, te obavlja i druge aktivnosti vezane za promicanje zakonom utvrđenih prava branitelja u okviru nadležnosti Županije.

15. ODBOR ZA UMIROVLJENIKE


Odbor za umirovljenike prati i analizira provođenje politike koja se odnosi na umirovljenike, analizira socijalno stanje umirovljenika, te surađuje s umirovljeničkim udrugama u cilju unaprjeđenja života umirovljenika.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA