Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Stalna radna tijela Županijske skupštine

Stalna radna tijela Županijske skupštine

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada stalnih radnih tijela propisan je Poslovnikom Županijske skupštine Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 3/18, 10/21, 26/22).

Stalna radna tijela Županijske skupštine Zadarske županije su:

 1. Mandatno povjerenstvo
 2. Odbor za Statut i Poslovnik
 3. Odbor za izbor i imenovanja
 4. Odbor za dodjelu javnih priznanja
 5. Odbor za financije i proračun
 6. Odbor za školstvo i kulturu
 7. Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb
 8. Odbor za gospodarstvo
 9. Odbor za pomorstvo i turizam
 10. Odbor za poljoprivredu
 11. Odbor za europske integracije
 12. Povjerenstvo za ravnopravnost spolova
 13. Koordinacija za ljudska prava
 14. Odbor za koordinaciju s udrugama proizašlim iz Domovinskog rata
 15. Odbor za umirovljenike
 16. Etičko povjerenstvo

1. MANDATNO POVJERENSTVO


 1. ŽELJKO ŠOŠA, predsjednik/vijećnik
 2. NEVENKA MARINOVIĆ, članica/vijećnica
 3. ZLATKO MARASOVIĆ, član/vijećnik

 

Mandatno povjerenstvo raspravlja o pitanjima koja se odnose na mandatna prava članova Skupštine.

2. ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK


 1. dr.sc. ZORAN ŠIKIĆ, predsjednik/vijećnik
 2. IVICA PINTUR, član/vanjski suradnik
 3. ANTONIO VUČETIĆ, član/vijećnik
 4. JURE ZUBČIĆ, član/vanjski suradnik
 5. DAVOR ČERKUČ, član/vijećnik

 

Odbor za Statut i Poslovnik utvrđuje prijedlog Statuta i Poslovnika Skupštine, daje mišljenje na prijedlog Statuta, prati, razmatra i analizira primjenu Statuta, razmatra načelna pitanja u svezi usuglašavanja Statuta s pozitivnim zakonskim propisima, daje tumačenja o pitanjima statutarne naravi koje Skupštini upute ovlašteni predlagatelji, predlaže Skupštini pokretanje postupka za izmjene i/ili dopune Statuta i Poslovnika, daje primjedbe na prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Skupština glede njihove usklađenosti sa zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom, te o tome daje mišljenje Skupštini, daje Skupštini na zahtjev Ustavnog suda Republike Hrvatske prijedlog mišljenja odnosno odgovora u postupku za ocjenu ustavnosti ili zakonitosti odluka i drugih općih akata Skupštine, predlaže Skupštini pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti ili zakonitosti odluka i drugih općih akata pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske, prati provedbu ovog Poslovnika i obavlja druge poslove određene ovim Poslovnikom. Odbor utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove odluka i drugih akata koje donosi Skupština, kada su ti akti najmanje tri puta izmijenjeni ili dopunjeni. Odbor za Statut i Poslovnik razmatra prijedloge građana za donošenje općeg akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Skupštine, kao i peticije građana o pitanjima iz djelokruga Županije od lokalnog značaja, ispituje njihovu osnovanost te daje Skupštini prijedlog odgovora koji se daje podnositelju prijedloga ili peticije, a sve u skladu s općim aktom Županije kojim se uređuje način podnošenja prijedloga i peticija, te odlučivanje o njima.

Odbor za Statut i Poslovnik prati primjenu Kodeksa ponašanja vijećnika Županijske skupštine Zadarske županije, pokreće postupak za utvrđivanje povreda Kodeksa na vlastitu inicijativu ili povodom pisane prijave fizičke osobe, te predlaže Skupštini odluku kojom se utvrđuje povreda Kodeksa i izriče sankcija.

3. ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA


 1. SNJEŽANA JURINIĆ, predsjednica/vijećnica
 2. NIKICA ČALUŠIĆ, potpredsjednik/vijećnik
 3. DAVOR LONČAR, član/vijećnik
 4. IVAN MATIĆ, član/vanjski suradnik
 5. ANTE RUBEŠA, član/vanjski suradnik

 

Odbor za izbor i imenovanja ima pravo predložiti izbor predsjednika i potpredsjednika Skupštine, predložiti sastav radnih tijela Skupštine, predložiti imenovanje predstavnika Skupštine u određena tijela, organizacije ili ustanove, predložiti izbor, imenovanja i razrješenja drugih rukovoditelja koje bira, odnosno imenuje Skupština, dati mišljenja na izabrane rukovoditelje kada Skupština na njihov izbor daje svoju suglasnost, te obavljati i druge poslove određene zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom.

Odbor za izbor i imenovanja raspisuje i provodi javni poziv za podnošenje prijedloga za članove Etičkog povjerenstva i temeljem zaprimljenih prijedloga predlaže Skupštini imenovanje predsjednika i članova Etičkog povjerenstva.

4. ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA


 1. Antonio Vučetić, predsjednik/vijećnik
 2. Božidar Longin, potpredsjednik
 3. Šime Vicković, član
 4. Željko Šoša, član/vijećnik
 5. Mate Lukić, član/vanjski suradnik
 6. Ante Rubeša, član/vanjski suradnik
 7. Ivica Žuvela, član/vijećnik
 8. Ivan Matić, član/vanjski suradnik
 9. Nenad Klarić, član/vijećnik

 

Odbor za dodjelu javnih priznanja ima pravo predložiti Skupštini proglašenje određenih osoba počasnim građaninom kao i predložiti kandidate za dodjelu nagrada i drugih priznanja građanima i pravnim osobama za osobite zasluge i uspjehe na svim područjima gospodarskog i društvenog života značajnih za Zadarsku županiju.

5. ODBOR ZA FINANCIJE I PRORAČUN


 1. Željko Dilber, predsjednik/vijećnik
 2. Višnja Pećarić, potpredsjednica/vijećnica
 3. Mario Pešut, član/vijećnik
 4. Dario Vrsaljko, član/vijećnik
 5. Marino Marić, član/vanjski suradnik
 6. Vedrana Mišković, članica/vijećnica
 7. Angelo Žilić, član/vijećnik

 

Odbor za financije i proračun razmatra prijedlog, izmjene i dopune proračuna, godišnjeg obračuna proračuna, vodi nadzor nad korištenjem proračunskih sredstava te daje mišljenje Skupštini u svezi kriterija za financiranje ostalih javnih potreba Županije kao jedinice područne ( regionalne ) samouprave.

6. ODBOR ZA ŠKOLSTVO I KULTURU


 1. Joso Nekić, predsjednik/vijećnik
 2. Željana Popić, potpredsjednica/vijećnica
 3. Jelena Vuković, članica/vanjska suradnica
 4. Božena Delić - Žepina, članica/vanjska suradnica
 5. Ivan Matešić, član/vanjski suradnik

 

Odbor za školstvo i kulturu prati stanje u odgoju, osnovnom obrazovanju i srednjem školstvu, tehničkoj kulturi i športu, prati stanje u kulturi, razmatra prijedloge odluka i drugih akata iz tih djelatnosti te predlaže i poduzima mjere za njihov razvoj.

7. ODBOR ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB


 1. Neven Birkić, predsjednik/vijećnik
 2. Ivica Žuvela, potpredsjednik/vijećnik
 3. Robert Pelicarić, član/vanjski suradnik
 4. Ljiljana Klarin, članica/vanjska suradnica
 5. Rade Škarica, član/vanjski suradnik

 

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb razmatra prijedloge akata i daje mišljenje u vezi s pitanjima iz područja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi iz nadležnosti Skupštine.

8. ODBOR ZA GOSPODARSTVO


 1. Petra Žitko, predsjednica/vijećnica
 2. Nediljko Jović, potpredsjednik/vijećnik
 3. Nikica Čalušić, član/vijećnik
 4. Mladen Meštrović, član/vanjski suradnik
 5. Zdenko Jukić, član/vanjski suradnik

 

Odbor za gospodarstvo razmatra prijedloge akata iz područja svih gospodarskih djelatnosti, a osobito: industrije, brodogradnje, energetike, rudarstva, obrtništva, zadrugarstva, malog i srednjeg poduzetništva, trgovine, prometa sa ciljem ravnomjernog gospodarskog razvoja svih gradova i općina na području Zadarske županije.

9. ODBOR ZA POMORSTVO I TURIZAM


 1. Marko Klanac, predsjednik/vijećnik
 2. Donika Zimaj Rasi, potpredsjednica/vanjska suradnica
 3. dr.sc. Luka Grbić, član/vijećnik
 4. Siniša Prtenjača, član/vanjski suradnik
 5. Nenad Klarić, član/vijećnik

 

Odbor za pomorstvo i turizam razmatra prijedloge akata i daje mišljenje na odluke i druge akte iz područja pomorstva i turizma koje donosi Skupština.

10. ODBOR ZA POLJOPRIVREDU


 1. Nenad Klarić, predsjednik/vijećnik
 2. Nevenka Marinović, potpredsjednica/vijećnica
 3. Dragan Marinović, član/vanjski suradnik
 4. Marko Jurić, član/vanjski suradnik
 5. Marko Savić, član/vijećnik

 

Odbor za poljoprivredu prati odnose u poljoprivredi, šumarstvu, lovstvu, ribarstvu i vodnom gospodarstvu, a razmatra i prijedloge drugih akata iz tih područja, te predlaže Skupštini poduzimanje mjera za razvoj tih djelatnosti, očuvanje poljoprivrednih površina i šuma te cjelokupnog održivog ruralnog razvoja.

11. ODBOR ZA EUROPSKE INTEGRACIJE


 1. Davor Čerkuč, predsjednik/vijećnik
 2. mr. sc. Marjana Botić, potpredsjednica/vanjska suradnica
 3. Davor Lončar, član/vijećnik
 4. dr. sc. Zoran Šikić, član/vijećnik
 5. Nediljko Jović, član/vijećnik

 

Odbor za europske integracije razmatra, prati i analizira provedbu županijskih programa međunarodne i regionalne suradnje te razmatra i potiče suradnju s jedinicama regionalne samouprave drugih država, međunarodnih organizacija i asocijacija.

12. POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA


 1. Vedrana Mišković, predsjednica/vijećnica
 2. Josipa Ćurić, potpredsjednica/vanjska suradnica
 3. Bruno Mandić, član/vijećnik
 4. Dario Vrsaljko, član/vijećnik
 5. Marija Orlović Kolčeg, članica/vijećnica
 6. Vesna Fabijanić, članica/vanjska suradnica
 7. Viktorija Viduka, članica/vanjska suradnica

 

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova prati, analizira i potiče provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalne politike za ravnopravnost spolova kao i ostale pravne regulative na području jednakosti spolova na razini Zadarske županije.

13. KOORDINACIJA ZA LJUDSKA PRAVA


 1. Jure Zubčić, predsjednik/vanjski suradnik
 2. Veselko Ćakić, tajnik
 3. Joso Nekić, član/vijećnik
 4. Ivica Pintur, član/vanjski suradnik
 5. Vesna Sabolić, članica/vanjska suradnica
 6. Višnja Pećarić, članica/vijećnica
 7. Viktorija Viduka, članica/vanjska suradnica
 8. Helena Mikulandra, članica/vijećnica
 9. Mario Pešić, član i Ivica Marinović, zamjenik člana (predstavnici pravosuđa na prijedlog Općinskog suda u Zadru)
 10. Ida Maruna, članica (predstavnica Ministarstva unutarnjih poslova na prijedlog Policijske uprave zadarske)

 

Koordinacija za ljudska prava prati, analizira i potiče mjere za zaštitu i promicanje ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Zadarskoj županiji.

14. ODBOR ZA KOORDINACIJU S UDRUGAMA PROIZAŠLIM IZ DOMOVINSKOG RATA


 1. Milan Stojanov, predsjednik/vijećnik
 2. Neven Lalić, potpredsjednik/vanjski suradnik
 3. Željko Šoša, član/vijećnik
 4. Mario Pešut, član/vijećnik
 5. Tomislav Zelić, član/vanjski suradnik
 6. Nino Rašin, član/vanjski suradnik
 7. Rada Ivković, članica/vanjska suradnica
 8. Klaudio Perović, član/vanjski suradnik
 9. Angelo Žilić, član/vijećnik
 10. Robert Milak, član/vanjski suradnik
 11. Davorin Maštrović, član/vanjski suradnik
 12. Mihovil Valčić, član/vanjski suradnik
 13. Marijan Maroja, član/vanjski suradnik

 

Odbor za koordinaciju s udrugama proizašlim iz Domovinskog rata prati i analizira propise kojima su uređena prava branitelja, surađuje s udrugama branitelja koje djeluju na području Županije i prati njihov rad, te obavlja i druge aktivnosti vezane za promicanje zakonom utvrđenih prava branitelja u okviru nadležnosti Županije.

15. ODBOR ZA UMIROVLJENIKE


 1. Branislav Jelenić, predsjednik/vijećnik
 2. Anamarija Kamber, potpredsjednica/vanjska suradnica
 3. Nevenka Marinović, članica/vijećnica
 4. Anamarija Botica Miljanović, članica/vanjska suradnica
 5. Mirjana Dopuđ, članica/vanjska suradnica
 6. Brankica Franov, članica/vanjska suradnica
 7. Nevena Petani, članica/vanjska suradnica
 8. Zlatko Marasović, član/vijećnik

 

Odbor za umirovljenike prati i analizira provođenje politike koja se odnosi na umirovljenike, analizira socijalno stanje umirovljenika, te surađuje s umirovljeničkim udrugama u cilju unaprjeđenja života umirovljenika.

 

16. ETIČKO POVJERENSTVO


 1. Ivica Klinac, predsjednik
 2. Ivana Miočić, članica
 3. Ljubica Senjak, članica
 4. Luka-Mateo Ukalović, član
 5. Davor Vidaković, član

Etičko povjerenstvo odlučuje u drugom stupnju povodom prigovora na prvostupanjske odluke Županijske skupštine o povredama Kodeksa ponašanja vijećnika Županijske skupštine Zadarske županije. Etičko povjerenstvo ima pet članova, a čine ih predsjednik i četiri člana koje imenuje Županijska skupština na prijedlog Odbora izbor i imenovanja. Prijedlozi za članove Etičkog povjerenstva zaprimaju se temeljem javnog poziva koje provodi Odbor za izbor i imenovanja.

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Etičkog povjerenstva Županijske skupštine Zadarske županije objavljeno je u “Službenom glasniku Zadarske županije broj 3/23” https://glasnik.zadarska-zupanija.hr/

Stručne, administrativne i tehničke poslove za Etičko povjerenstvo obavlja Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove Zadarske županije  https://www.zadarska-zupanija.hr/kontakti-odjel-pravni-zajednicki-poslovi

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA