Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Stalna radna tijela Županijske skupštine

Stalna radna tijela Županijske skupštine

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada stalnih radnih tijela propisan je Poslovnikom Županijske skupštine Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 3/18, 10/21).

Stalna radna tijela Županijske skupštine Zadarske županije su:

 1. Mandatno povjerenstvo
 2. Odbor za Statut i Poslovnik
 3. Odbor za izbor i imenovanja
 4. Odbor za dodjelu javnih priznanja
 5. Odbor za financije i proračun
 6. Odbor za školstvo i kulturu
 7. Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb
 8. Odbor za gospodarstvo
 9. Odbor za pomorstvo i turizam
 10. Odbor za poljoprivredu
 11. Odbor za europske integracije
 12. Povjerenstvo za ravnopravnost spolova
 13. Koordinacija za ljudska prava
 14. Odbor za koordinaciju s udrugama proizašlim iz Domovinskog rata
 15. Odbor za umirovljenike

1. MANDATNO POVJERENSTVO


 1. ŽELJKO ŠOŠA, predsjednik/vijećnik
 2. NEVENKA MARINOVIĆ, članica/vijećnica
 3. ZLATKO MARASOVIĆ, član/vijećnik

 

Mandatno povjerenstvo raspravlja o pitanjima koja se odnose na mandatna prava članova Skupštine.

2. ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK


 1. dr.sc. ZORAN ŠIKIĆ, predsjednik/vijećnik
 2. IVICA PINTUR, potpredsjednik/vijećnik
 3. ANTONIO VUČETIĆ, član/vijećnik
 4. JURE ZUBČIĆ, član/vijećnik
 5. DAVOR ČERKUČ, član/vijećnik

 

Odbor za Statut i Poslovnik utvrđuje prijedlog Statuta i Poslovnika Skupštine, daje mišljenje na prijedlog Statuta, prati, razmatra i analizira primjenu Statuta, razmatra načelna pitanja u svezi usuglašavanja Statuta s pozitivnim zakonskim propisima, daje tumačenja o pitanjima statutarne naravi koje Skupštini upute ovlašteni predlagatelji, predlaže Skupštini pokretanje postupka za izmjene i/ili dopune Statuta i Poslovnika, daje primjedbe na prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Skupština glede njihove usklađenosti sa zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom, te o tome daje mišljenje Skupštini, daje Skupštini na zahtjev Ustavnog suda Republike Hrvatske prijedlog mišljenja odnosno odgovora u postupku za ocjenu ustavnosti ili zakonitosti odluka i drugih općih akata Skupštine, predlaže Skupštini pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti ili zakonitosti odluka i drugih općih akata pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske, prati provedbu ovog Poslovnika i obavlja druge poslove određene ovim Poslovnikom. Odbor utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove odluka i drugih akata koje donosi Skupština, kada su ti akti najmanje tri puta izmijenjeni ili dopunjeni. Odbor za Statut i Poslovnik razmatra prijedloge građana za donošenje općeg akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Skupštine, kao i peticije građana o pitanjima iz djelokruga Županije od lokalnog značaja, ispituje njihovu osnovanost te daje Skupštini prijedlog odgovora koji se daje podnositelju prijedloga ili peticije, a sve u skladu s općim aktom Županije kojim se uređuje način podnošenja prijedloga i peticija, te odlučivanje o njima.

3. ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA


 1. SNJEŽANA JURINIĆ, predsjednica/vijećnica
 2. NIKICA ČALUŠIĆ, potpredsjednik/vijećnik
 3. DAVOR LONČAR, član/vijećnik
 4. IVAN MATIĆ, član/vijećnik
 5. ANTE RUBEŠA, član/vijećnik

 

Odbor za izbor i imenovanja ima pravo predložiti izbor predsjednika i potpredsjednika Skupštine, predložiti sastav radnih tijela Skupštine, predložiti imenovanje predstavnika Skupštine u određena tijela, organizacije ili ustanove, predložiti izbor, imenovanja i razrješenja drugih rukovoditelja koje bira, odnosno imenuje Skupština, dati mišljenja na izabrane rukovoditelje kada Skupština na njihov izbor daje svoju suglasnost, te obavljati i druge poslove određene zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom.

4. ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA


 1. Antonio Vučetić, predsjednik/vijećnik
 2. Božidar Longin, potpredsjednik
 3. Šime Vicković, član
 4. Željko Šoša, član/vijećnik
 5. Mate Lukić, član/vanjski suradnik
 6. Ante Rubeša, član/vijećnik
 7. Ivica Žuvela, član/vijećnik
 8. Ivan Matić, član/vijećnik
 9. Nenad Klarić, član/vijećnik

 

Odbor za dodjelu javnih priznanja ima pravo predložiti Skupštini proglašenje određenih osoba počasnim građaninom kao i predložiti kandidate za dodjelu nagrada i drugih priznanja građanima i pravnim osobama za osobite zasluge i uspjehe na svim područjima gospodarskog i društvenog života značajnih za Zadarsku županiju.

5. ODBOR ZA FINANCIJE I PRORAČUN


 1. Željko Dilber, predsjednik/vijećnik
 2. Višnja Pećarić, potpredsjednica/vijećnica
 3. Mario Pešut, član/vijećnik
 4. Dario Vrsaljko, član/vijećnik
 5. Marino Marić, član/vanjski suradnik
 6. Vedrana Mišković, članica/vijećnica
 7. Angelo Žilić, član/vijećnik

 

Odbor za financije i proračun razmatra prijedlog, izmjene i dopune proračuna, godišnjeg obračuna proračuna, vodi nadzor nad korištenjem proračunskih sredstava te daje mišljenje Skupštini u svezi kriterija za financiranje ostalih javnih potreba Županije kao jedinice područne ( regionalne ) samouprave.

6. ODBOR ZA ŠKOLSTVO I KULTURU


 1. Joso Nekić, predsjednik/vijećnik
 2. Željana Popić, potpredsjednica/vanjska suradnica
 3. Jelena Vuković, članica/vanjska suradnica
 4. Božena Delić - Žepina, članica/vanjska suradnica
 5. Ivan Matešić, član/vanjski suradnik

 

Odbor za školstvo i kulturu prati stanje u odgoju, osnovnom obrazovanju i srednjem školstvu, tehničkoj kulturi i športu, prati stanje u kulturi, razmatra prijedloge odluka i drugih akata iz tih djelatnosti te predlaže i poduzima mjere za njihov razvoj.

7. ODBOR ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB


 1. Neven Birkić, predsjednik/vijećnik
 2. Ivica Žuvela, potpredsjednik/vijećnik
 3. Robert Pelicarić, član/vanjski suradnik
 4. Ljiljana Klarin, članica/vanjska suradnica
 5. Rade Škarica, član/vijećnik

 

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb razmatra prijedloge akata i daje mišljenje u vezi s pitanjima iz područja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi iz nadležnosti Skupštine.

8. ODBOR ZA GOSPODARSTVO


 1. Petra Žitko, predsjednica/vanjska suradnica
 2. Nediljko Jović, potpredsjednik/vijećnik
 3. Nikica Čalušić, član/vijećnik
 4. Mladen Meštrović, član/vanjski suradnik
 5. Zdenko Jukić, član/vanjski suradnik

 

Odbor za gospodarstvo razmatra prijedloge akata iz područja svih gospodarskih djelatnosti, a osobito: industrije, brodogradnje, energetike, rudarstva, obrtništva, zadrugarstva, malog i srednjeg poduzetništva, trgovine, prometa sa ciljem ravnomjernog gospodarskog razvoja svih gradova i općina na području Zadarske županije.

9. ODBOR ZA POMORSTVO I TURIZAM


 1. Marko Klanac, predsjednik/vijećnik
 2. Donika Zimaj Rasi, potpredsjednica/vanjska suradnica
 3. dr.sc. Luka Grbić, član/vijećnik
 4. Siniša Prtenjača, član/vanjski suradnik
 5. Nenad Klarić, član/vijećnik

 

Odbor za pomorstvo i turizam razmatra prijedloge akata i daje mišljenje na odluke i druge akte iz područja pomorstva i turizma koje donosi Skupština.

10. ODBOR ZA POLJOPRIVREDU


 1. Nenad Klarić, predsjednik/vijećnik
 2. Nevenka Marinović, potpredsjednica/vijećnica
 3. Dragan Marinović, član/vanjski suradnik
 4. Marko Jurić, član/vanjski suradnik
 5. Marko Savić, član/vijećnik

 

Odbor za poljoprivredu prati odnose u poljoprivredi, šumarstvu, lovstvu, ribarstvu i vodnom gospodarstvu, a razmatra i prijedloge drugih akata iz tih područja, te predlaže Skupštini poduzimanje mjera za razvoj tih djelatnosti, očuvanje poljoprivrednih površina i šuma te cjelokupnog održivog ruralnog razvoja.

11. ODBOR ZA EUROPSKE INTEGRACIJE


 1. Davor Čerkuč, predsjednik/vijećnik
 2. mr. sc. Marjana Botić, potpredsjednica/vanjska suradnica
 3. Davor Lončar, član/vijećnik
 4. dr. sc. Zoran Šikić, član/vijećnik
 5. Nediljko Jović, član/vijećnik

 

Odbor za europske integracije razmatra, prati i analizira provedbu županijskih programa međunarodne i regionalne suradnje te razmatra i potiče suradnju s jedinicama regionalne samouprave drugih država, međunarodnih organizacija i asocijacija.

12. POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA


 1. Vedrana Mišković, predsjednica/vijećnica
 2. Josipa Ćurić, potpredsjednica/vanjska suradnica
 3. Bruno Mandić, član/vijećnik
 4. Dario Vrsaljko, član/vijećnik
 5. Marija Orlović Kolčeg, članica/vijećnica
 6. Vesna Fabijanić, članica/vanjska suradnica
 7. Viktorija Viduka, članica/vanjska suradnica

 

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova prati, analizira i potiče provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalne politike za ravnopravnost spolova kao i ostale pravne regulative na području jednakosti spolova na razini Zadarske županije.

13. KOORDINACIJA ZA LJUDSKA PRAVA


 1. Jure Zubčić, predsjednik/vijećnik
 2. Veselko Ćakić, tajnik
 3. Joso Nekić, član/vijećnik
 4. Ivica Pintur, član/vijećnik
 5. Vesna Sabolić, članica/vijećnica
 6. Višnja Pećarić, članica/vijećnica
 7. Viktorija Viduka, članica/vanjska suradnica
 8. Helena Mikulandra, članica/vijećnica
 9. Mario Pešić, član i Ivica Marinović, zamjenik člana (predstavnici pravosuđa na prijedlog Općinskog suda u Zadru)
 10. Ida Maruna, članica (predstavnica Ministarstva unutarnjih poslova na prijedlog Policijske uprave zadarske)

 

Koordinacija za ljudska prava prati, analizira i potiče mjere za zaštitu i promicanje ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Zadarskoj županiji.

14. ODBOR ZA KOORDINACIJU S UDRUGAMA PROIZAŠLIM IZ DOMOVINSKOG RATA


 1. Milan Stojanov, predsjednik/vijećnik
 2. Neven Lalić, potpredsjednik/vanjski suradnik
 3. Željko Šoša, član/vijećnik
 4. Mario Pešut, član/vijećnik
 5. Tomislav Zelić, član/vanjski suradnik
 6. Nino Rašin, član/vanjski suradnik
 7. Rada Ivković, članica/vanjska suradnica
 8. Klaudio Perović, član/vanjski suradnik
 9. Angelo Žilić, član/vijećnik
 10. Robert Milak, član/vanjski suradnik
 11. Davorin Maštrović, član/vanjski suradnik
 12. Mihovil Valčić, član/vanjski suradnik
 13. Marijan Maroja, član/vanjski suradnik

 

Odbor za koordinaciju s udrugama proizašlim iz Domovinskog rata prati i analizira propise kojima su uređena prava branitelja, surađuje s udrugama branitelja koje djeluju na području Županije i prati njihov rad, te obavlja i druge aktivnosti vezane za promicanje zakonom utvrđenih prava branitelja u okviru nadležnosti Županije.

15. ODBOR ZA UMIROVLJENIKE


 1. Branislav Jelenić, predsjednik/vijećnik
 2. Anamarija Kamber, potpredsjednica/vanjska suradnica
 3. Nevenka Marinović, članica/vijećnica
 4. Anamarija Botica Miljanović, članica/vanjska suradnica
 5. Milivoj Dujela, član/vanjski suradnik
 6. Mirjana Dopuđ, članica/vanjska suradnica
 7. Brankica Franov, članica/vanjska suradnica
 8. Nevena Petani, članica/vanjska suradnica
 9. Zlatko Marasović, član/vijećnik

 

Odbor za umirovljenike prati i analizira provođenje politike koja se odnosi na umirovljenike, analizira socijalno stanje umirovljenika, te surađuje s umirovljeničkim udrugama u cilju unaprjeđenja života umirovljenika.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA