Image
Image

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Stalna radna tijela Županijske skupštine

Stalna radna tijela Županijske skupštine

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada stalnih radnih tijela propisan je Poslovnikom Županijske skupštine Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 3/18).

Stalna radna tijela Županijske skupštine Zadarske županije su:

 1. Mandatno povjerenstvo
 2. Odbor za Statut i Poslovnik
 3. Odbor za izbor i imenovanja
 4. Odbor za dodjelu javnih priznanja
 5. Odbor za financije i proračun
 6. Odbor za školstvo i kulturu
 7. Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb
 8. Odbor za gospodarstvo
 9. Odbor za pomorstvo i turizam
 10. Odbor za poljoprivredu
 11. Odbor za europske integracije
 12. Povjerenstvo za ravnopravnost spolova
 13. Koordinacija za ljudska prava
 14. Odbor za koordinaciju s udrugama proizašlim iz Domovinskog rata
 15. Odbor za umirovljenike

1. MANDATNO POVJERENSTVO


 1. ŽELJKO ŠOŠA, predsjednik/vijećnik (HDZ)
 2. NEVENKA MARINOVIĆ, članica/vijećnica (HDZ)
 3. JOSIP TIČIĆ, član/vijećnik (SDP)

Mandatno povjerenstvo raspravlja o pitanjima koja se odnose na mandatna prava članova Skupštine.

2. ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK


 1. dr.sc. ZORAN ŠIKIĆ, predsjednik/vijećnik (HDZ)
 2. ANTE RUBEŠA, potpredsjednik/vijećnik (AM)
 3. NATAŠA TURBIĆ, članica/vijećnica (HDZ)
 4. NINA KOLANOVIĆ, članica/vijećnica (HDZ)
 5. RADOSLAVA GREGOV, članica/vijećnica (SDP)

Odbor za Statut i Poslovnik utvrđuje prijedlog Statuta i Poslovnika Skupštine, daje mišljenje na prijedlog Statuta, prati, razmatra i analizira primjenu Statuta, razmatra načelna pitanja u svezi usuglašavanja Statuta s pozitivnim zakonskim propisima, daje tumačenja o pitanjima statutarne naravi koje Skupštini upute ovlašteni predlagatelji, predlaže Skupštini pokretanje postupka za izmjene i/ili dopune Statuta i Poslovnika, daje primjedbe na prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Skupština glede njihove usklađenosti sa zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom, te o tome daje mišljenje Skupštini, daje Skupštini na zahtjev Ustavnog suda Republike Hrvatske prijedlog mišljenja odnosno odgovora u postupku za ocjenu ustavnosti ili zakonitosti odluka i drugih općih akata Skupštine, predlaže Skupštini pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti ili zakonitosti odluka i drugih općih akata pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske, prati provedbu ovog Poslovnika i obavlja druge poslove određene ovim Poslovnikom. Odbor utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove odluka i drugih akata koje donosi Skupština, kada su ti akti najmanje tri puta izmijenjeni ili dopunjeni.

3. ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA


 1. MARINA MIHOVILOVIĆ PAJKIN, predsjednica/vijećnica (HDZ)
 2. NIKICA ČALUŠIĆ, potpredsjednik/vijećnik (HDZ)
 3. DARIO PERKOVIĆ, član/vijećnik (NEOVISNI ZA HRVATSKU)
 4. RENATA SABLJAR-DRAČEVAC, članica/vijećnica (SDP)
 5. STIPE BJELIŠ, član/vijećnik (NEOVISNI ZA HRVATSKU)

Odbor za izbor i imenovanja ima pravo predložiti izbor predsjednika i potpredsjednika Skupštine, predložiti sastav radnih tijela Skupštine, predložiti imenovanje predstavnika Skupštine u određena tijela, organizacije ili ustanove, predložiti izbor, imenovanja i razrješenja drugih rukovoditelja koje bira, odnosno imenuje Skupština, dati mišljenja na izabrane rukovoditelje kada Skupština na njihov izbor daje svoju suglasnost, te obavljati i druge poslove određene zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom.

4. ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA


 1. ŽELJKO LONČAR, predsjednik/vijećnik (HDZ)
 2. BOŽIDAR LONGIN, potpredsjednik
 3. ŠIME VICKOVIĆ, član
 4. ŠIME MRŠIĆ, član
 5. MATE LUKIĆ, član/vanjski suradnik (HSP AS)
 6. FRANE BOJMIĆ, član/vanjski suradnik (SDP)
 7. ANTE RUBEŠA, član/vijećnik (AM)
 8. JASMINKA ADŽIĆ-SIKIRIĆ, članica/vijećnica (ŽIVI ZID)
 9. JOSIP PLAZIBAT, član/vijećnik (ŽIVI ZID)

Odbor za dodjelu javnih priznanja ima pravo predložiti Skupštini proglašenje određenih osoba počasnim građaninom kao i predložiti kandidate za dodjelu nagrada i drugih priznanja građanima i pravnim osobama za osobite zasluge i uspjehe na svim područjima gospodarskog i društvenog života značajnih za Zadarsku županiju.

5. ODBOR ZA FINANCIJE I PRORAČUN


 1. VESNA SABOLIĆ, predsjednica/vijećnica (REFORMISTI)
 2. NINO MRČELA, potpredsjednik/vijećnik (SDP)
 3. ŽELJKO DILBER, član/vijećnik (HDZ)
 4. DARIO VRSALJKO, član/vijećnik (HDZ)
 5. JADRANKA GRABIĆ, članica/vijećnica (HDZ)
 6. MARKO PUPIĆ-BAKRAČ, član/vijećnik (AM)
 7. SANDRA LORDANIĆ LUKAVAC, članica/vanjska suradnica (SDP)

Odbor za financije i proračun razmatra prijedlog, izmjene i dopune proračuna, godišnjeg obračuna proračuna, vodi nadzor nad korištenjem proračunskih sredstava te daje mišljenje Skupštini u svezi kriterija za financiranje ostalih javnih potreba Županije kao jedinice područne ( regionalne ) samouprave.

6. ODBOR ZA ŠKOLSTVO I KULTURU


 1. JOSO NEKIĆ, predsjednik/vijećnik (HDZ)
 2. JASMINKA ADŽIĆ-SIKIRIĆ, potpredsjednica /vijećnica (ŽIVI ZID)
 3. NINA KOLANOVIĆ, članica/vijećnica (HDZ)
 4. JOZO DRAGIĆ, član/vanjski suradnik (HSP AS)
 5. mr.sc. SUZANA JAKOVAC, članica/vijećnica (SDP)

Odbor za školstvo i kulturu prati stanje u odgoju, osnovnom obrazovanju i srednjem školstvu, tehničkoj kulturi i športu, prati stanje u kulturi, razmatra prijedloge odluka i drugih akata iz tih djelatnosti te predlaže i poduzima mjere za njihov razvoj.

7. ODBOR ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB


 1. dr. sc. MELANIJA RAŽOV RADAS, predsjednica/vijećnica (HDZ)
 2. KAROLINA BILOGLAV, potpredsjednica/vanjska suradnica (MOST)
 3. MARIO PEŠUT, član/vijećnik (HDZ)
 4. ANTONIO RADOVIĆ, član/vanjski suradnik (HSP AS)
 5. DUŠAN HERENDA, član/vanjski suradnik (SDP)

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb razmatra prijedloge akata i daje mišljenje u vezi s pitanjima iz područja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi iz nadležnosti Skupštine.

8. ODBOR ZA GOSPODARSTVO


 1. MLADEN MEŠTROVIĆ, predsjednik/vijećnik (NEOVISNI ZA HRVATSKU)
 2. NIKICA ČALUŠIĆ, potpredsjednik/vijećnik (HDZ)
 3. JOHN IVAN KRSTIČEVIĆ, član/vijećnik (HDZ)
 4. ELVIS GOSPIĆ, član/vanjski suradnik (HSP AS)
 5. DEJAN HARTMAN, član/vanjski suradnik (SDP)

Odbor za gospodarstvo razmatra prijedloge akata iz područja svih gospodarskih djelatnosti, a osobito: industrije, brodogradnje, energetike, rudarstva, obrtništva, zadrugarstva, malog i srednjeg poduzetništva, trgovine, prometa sa ciljem ravnomjernog gospodarskog razvoja svih gradova i općina na području Zadarske županije.

9. ODBOR ZA POMORSTVO I TURIZAM


 1. NEVENKA MARINOVIĆ, predsjednica/vijećnica (HDZ)
 2. mr. sc. MARJANA BOTIĆ, potpredsjednica/vijećnica (AM)
 3. SNJEŽANA JURINIĆ, članica/vijećnica (HDZ)
 4. SINIŠA PRTENJAČA, član/vanjski suradnik (HSP AS)
 5. MARINO RUKAVINA, član/vijećnik (SDP)

Odbor za pomorstvo i turizam razmatra prijedloge akata i daje mišljenje na odluke i druge akte iz područja pomorstva i turizma koje donosi Skupština.

10. ODBOR ZA POLJOPRIVREDU


 1. RUDOLF DVORSKI, predsjednik/vijećnik (MODES)
 2. NEVENKA MARINOVIĆ, potpredsjednica/vijećnica (HDZ)
 3. MARIO PEŠUT, član/vijećnik (HDZ)
 4. NATAŠA TURBIĆ, članica/vijećnica (HDZ)
 5. KRISTIJAN KOTLAR, član/vanjski suradnik (AM)

Odbor za poljoprivredu prati odnose u poljoprivredi, šumarstvu, lovstvu, ribarstvu i vodnom gospodarstvu, a razmatra i prijedloge drugih akata iz tih područja, te predlaže Skupštini poduzimanje mjera za razvoj tih djelatnosti, očuvanje poljoprivrednih površina i šuma te cjelokupnog održivog ruralnog razvoja.

11. ODBOR ZA EUROPSKE INTEGRACIJE


 1. ROBERT PELICARIĆ, predsjednik/vijećnik (DSU)
 2. MARINA MIHOVILOVIĆ PAJKIN, potpredsjednica/vijećnica (HDZ)
 3. JOSO NEKIĆ, član/vijećnik (HDZ)
 4. DRAGO ČULINA, član/vijećnik (MODES)
 5. HASE SALIHOVIĆ, član/vanjski suradnik

Odbor za europske integracije razmatra, prati i analizira provedbu županijskih programa međunarodne i regionalne suradnje te razmatra i potiče suradnju s jedinicama regionalne samouprave drugih država, međunarodnih organizacija i asocijacija.

12. POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA


 1. MILA BUTIĆ, predsjednica/vanjska suradnica (SDP)
 2. PETRA RADOŠ, potpredsjednica/vanjska suradnica
 3. JOHN IVAN KRSTIČEVIĆ, član/vijećnik (HDZ)
 4. DARIO VRSALJKO, član/vijećnik (HDZ)
 5. SUZANA DUNDOVIĆ, članica/vijećnica (HSU)
 6. IVANA ČIRJAK, članica/vanjska suradnica (HSP AS)
 7. SLAVKA SVIRČIĆ, članica/vanjska suradnica (SDP)
 8. DORJANA MOROŽIN, članica, koordinatorica za ravnopravnost spolova u Uredu Državne uprave u Zadarskoj županiji

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova prati, analizira i potiče provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalne politike za ravnopravnost spolova kao i ostale pravne regulative na području jednakosti spolova na razini Zadarske županije.

 

Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova za 2018. godinu

 

13. KOORDINACIJA ZA LJUDSKA PRAVA


 1. IVAN MATIĆ, predsjednik/vanjski suradnik (MOST)
 2. VESELKO ČAKIĆ, tajnik/vanjski suradnik
 3. JADRANKA GRABIĆ, članica/vijećnica (HDZ)
 4. SNJEŽANA JURINIĆ, članica/vijećnica (HDZ)
 5. DARKO PEDIĆ, član/vijećnik (HRAST)
 6. RADOSLAV ĐURIĆ, član/vijećnik (SDP)
 7. GRETA DRLJA, članica/vanjska suradnica (AM)
 8. JOSIP PLAZIBAT, član/vijećnik (ŽIVI ZID)
 9. SANJA DUJMOVIĆ, članica, predstavnica pravosuđa
 10. ELIS ŽODAN, član, predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova

Koordinacija za ljudska prava prati, analizira i potiče mjere za zaštitu i promicanje ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Zadarskoj županiji.

14. ODBOR ZA KOORDINACIJU S UDRUGAMA PROIZAŠLIM IZ DOMOVINSKOG RATA


 1. DALIBOR BAREŠIĆ, predsjednik/vijećnik (NEOVISNI ZA HRVATSKU)
 2. ŽELJKO ŠOŠA, potpredsjednik/vijećnik (HDZ)
 3. ŽELJKO LONČAR, član/vijećnik (HDZ)
 4. MILAN STOJANOV, član/vijećnik (HNS)
 5. DAMIR LJUTIĆ, član/vanjski suradnik
 6. KLAUDIO VIDAIĆ, član/vanjski suradnik
 7. mr.sc. VLADO RAPAN, član/vanjski suradnik
 8. MARKO ČULINA (MIJAT), član/vanjski suradnik
 9. TOMISLAV ZELIĆ, član/vanjski suradnik
 10. SLOBODAN DEVIĆ, član/vanjski suradnik
 11. VENCI KVARTUČ, član/vanjski suradnik
 12. IVICA MIKULIĆ, član/vanjski suradnik
 13. NINO RAŠIN, član/vanjski suradnik

Odbor za koordinaciju s udrugama proizašlim iz Domovinskog rata prati i analizira propise kojima su uređena prava branitelja, surađuje s udrugama branitelja koje djeluju na području Županije i prati njihov rad, te obavlja i druge aktivnosti vezane za promicanje zakonom utvrđenih prava branitelja u okviru nadležnosti Županije.

15. ODBOR ZA UMIROVLJENIKE


 1. BRANISLAV JELENIĆ, predsjednik/vijećnik (HSU)
 2. GRGO ŠEVERDIJA, potpredsjednik/vanjski suradnik (SDP)
 3. NEVENKA MARINOVIĆ, članica/vijećnica (HDZ)
 4. MILIVOJ DUJELA, član/vanjski suradnik
 5. ANAMARIJA BOTICA MILJANOVIĆ, članica/vanjska suradnica (HSU)
 6. LJILJANA KLARIN, članica/vanjska suradnica (REFORMISTI)
 7. DARIO TIKULIN, član/vanjski član (HRAST)
 8. ATANASIJA BABOVIĆ, članica/vanjska suradnica (SDP)
 9. JOSIP KRPINA, član/vanjski suradnik

Odbor za umirovljenike prati i analizira provođenje politike koja se odnosi na umirovljenike, analizira socijalno stanje umirovljenika, te surađuje s umirovljeničkim udrugama u cilju unaprjeđenja života umirovljenika.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA