Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Javnost rada Županijske skupštine

Javnost rada Županijske skupštine

Javnost rada Županijske skupštine propisana je Poslovnikom Županijske skupštine Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 3/18, 10/21, 26/22).

Javnost rada osigurava se javnim održavanjem sjednica Županijske skupštine, objavom materijala za sjednicu u elektroničkom obliku na mrežnim stranicama Zadarske županije, izvješćivanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja, objavljivanjem odluka i drugih općih akata, te ostalih dokumenata u službenom glasilu Županije, iznošenjem na javnu raspravu akata čije je iznošenje na javnu raspravu propisano zakonom ili odlukom Županijske skupštine, video snimanjem sjednice Skupštine u sjedištu Županije, te objavom video snimke sjednice putem službene mrežne stranice Županije u trajanju od najmanje 30 dana od dana održavanja sjednice, te na druge načine.

O radu Županijske skupštine javnost se obavještava putem sredstava javnog priopćavanja i objavom na mrežnim stranicama Zadarske županije.

Najava održavanja sjednice, poziv za sjednicu sa dnevnim redom i materijalima o kojima će se raspravljati na sjednici Skupštine objavljuju se na službenim mrežnim stranicama Županije.

Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci, koji su u skladu s posebnim propisima klasificirani određenim stupnjem tajnosti. Skupština može odlučiti o isključivanju javnosti i u drugim slučajevima kada ocijeni da je nužno izbjeći nastupanje štete za Županiju ili radi zaštite općeg interesa.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA