Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Obavijest o Odluci o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije

Posted On Petak, 31 svibnja 2019 13:19

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE
Božidara Petranovića 8
23000 Zadar
Tel.: 023/350 356
Faks.: 023/350 355
e-mail: olivio.mestrovic@zadarska-zupanija.hr

KLASA: 350-02/18-01/2
URBROJ: 2198/1-07/1-19-111
Zadar, 31. svibnja 2019. godine

 

 

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, kao nositelj izrade, na temelju članka 160. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13., 153/13., 78/15. i 12/18,), članka 11. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine broj 3/17.) i članak 5. i 6. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine broj 64/08), daje

 

O B A V I J E S T

o Odluci o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš
VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije

 

Ovim putem obavještava se javnost da je župan Zadarske županije donio Odluku o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš VIII. Izmjenu i dopunu Prostornog plana Zadarske županije, KLASA: 350-02/18-01/2, URBROJ: 2198/1-07/1-19-108, od 27. svibnja 2019. godine.

Odluka se nalazi u prilogu ove Obavijesti i čini njen sastavni dio.

 

PROČELNIK
Olivio Meštrović, dipl. inž. geod.

 

 

Ž U P A N

KLASA: 350-02/18-01/2
URBROJ: 2198/1-01-19-108
Zadar, 27. svibnja 2019. godine

 

Na temelju članka 68. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članaka 10. i 11. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17) i članka 28. stavka 1. Statuta Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13 i 13/18) župan Zadarske županije dana 27. svibnja 2019. godine, donosi

 

ODLUKU
o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš
VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se sadržaj Strateške studije utjecaja na okoliš VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije. Odluka se donosi u okviru postupka strateške procjene utjecaja na okoliš VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije, koji je započeo Odlukom župana Zadarske županije o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije (KLASA: 350-02/18-01/2, URBROJ: 2198/1-01-19-59, od 27. ožujka 2019. godine).

Članak 2.

Razlozi za donošenje/izradu VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije utvrđeni su u Odluci o izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog Plana Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 6/19).
Prema članku 3. te Odluke razlozi izrade Izmjena i dopuna Plana proizlaze iz razvojnih potreba iskazanih u razdoblju od donošenja prethodnih izmjena i dopuna Plana te potrebe usklađenja s novim propisima, a prvenstveno se odnose na:
- usklađenje s novom zakonskom i podzakonskom regulativom, strategijama, studijama i projektima donesenim u razdoblju od usvajanja prethodnih izmjena i dopuna Plana te usklađenje sa zahtjevima nadležnih javnopravnih tijela,
- redefiniranje pojedinih zona ugostiteljsko-turističke namjene,
- preispitivanje područja za planiranje farmi,
- revizija i korekcija izdvojenih građevinskih područja proizvodne namjene
- revizija i korekcija izdvojenih građevinskih područja sportsko-rekreacijske namjene
- noveliranje izvedenog stanja infrastrukturnih sustava,
- revizija postojećih, izmjene i dopune planskih rješenja u dijelu koji se odnosi na pomorske građevine i zahvate te pomorski promet, kao i promet u cijelosti,
- revizija uvjeta za djelatnost marikulture,
- revizija i korekcija trasa cestovnog i željezničkog prometa te analiza mogućnosti planiranja novih trasa u skladu s potrebama, studijama, idejnim projektima, a prema prostornim i zakonskim mogućnostima,
- dopuna i korekcija odredbi za provođenje i grafičkog dijela Plana s ciljem jednostavnije provedbe, ostvarenja ravnomjernog prostornog razvoja usklađenog s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima te poboljšanja uvjeta korištenja, uređenja i zaštite prostora,
- revizija i usklađenje hidromelioracijskih sustava (sustava navodnjavanja i melioracijske odvodnje) sa propisima, studijama, planovima i projektima donesenim u razdoblju od usvajanja prethodnih Izmjena i dopuna Plana,
- revizija i preispitivanje područja za iskorištavanje obnovljivih izvora energije te planiranja novih zona sukladno važećim propisima,
- revizija lokacija planiranih helidroma u skladu s prostornim i zakonskim mogućnostima,
- revizija uvjeta za planiranje elektroničke komunikacijske infrastrukture.

Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Plana utvrđeni su člankom 6. Odluke o izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog Plana Zadarske županije.
Osnovni ciljevi izrade Izmjena i dopuna Plana su:
• Usklađenje sa ,,Zakonom o prostornom uređenju" (NN 153/13, 65/17),
• Usklađenje sa drugim zakonima i podzakonskim aktima koji imaju utjecaj na sustav prostornog uređenja,
• Usklađenje sa zahtjevima nadležnih javnopravnih tijela,
• Usklađenje sa zahtjevima i drugih pravnih subjekata i prijedlozima jedinica lokalne samouprave u skladu sa zakonskim i prostornim mogućnostima,
• Usklađenje s donesenim strateškim dokumentima državne i županijske razine,
• Usklađenje sa posebnim zahtjevima tijela državne uprave i javnih poduzeća.

Posebni ciljevi izrade Izmjena i dopuna Plana su:
• planiranje novih zona ugostiteljsko-turističke namjene u smislu ukidanja postojeće i premještanja na novu lokaciju ili rekompozicije u smislu ukidanja dijela planirane zone u jednom njenom dijelu i proširenja na drugom dijelu u skladu s navedenim uvjetima,
• Preispitivanje odredbe Plana kojom su propisana područja na kojima se mogu planirati farme,
• revizija i korekcija izdvojenih građevinskih područja proizvodne namjene,
• revizija i korekcija izdvojenih građevinskih područja sportsko-rekreacijske namjene,
• usklađenje infrastrukturnih sustava sa propisima, studijama i projektima donesenim u proteklom periodu,
• noveliranje izvedenog stanja infrastrukturnih sustava,
• revizija postojećih, izmjene i dopune planskih rješenja u dijelu koji se odnosi na pomorske građevine i zahvate te pomorski promet, kao i promet u cijelosti,
• revizijom uvjeta za marikulturu omogućiti kvalitetniji razvoj ove djelatnosti te osigurati pretpostavke suživota marikulture i drugih gospodarskih grana održivog razvoja Županije
• povezivanje županijskog i međužupanijskog prostora revizijom i korekcijom trasa cestovnog i željezničkog prometa te lokacija za helidrome u skladu s potrebama, studijama, idejnim projektima, a prema prostornim i zakonskim mogućnostima,
• dopuna i korekcija odredbi za provođenje i grafičkog dijela Plana s ciljem jednostavnije provedbe, ostvarenja ravnomjernog prostornog razvoja usklađenog s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima te poboljšanja uvjeta korištenja, uređenja i zaštite prostora,
• revizija i usklađenje hidromelioracijskih sustava (sustava navodnjavanja i melioracijske odvodnje) sa propisima, studijama, planovima i projektima donesenim u razdoblju od usvajanja prethodnih Izmjena i dopuna Plana,
• revizija i preispitivanje područja za iskorištavanje obnovljivih izvora energije te planiranja novih zona sukladno važećim propisima
• omogućiti razvoj elektroničke komunikacijske infrastrukture u skladu sa zahtjevima s ciljem zaštite ljudskog zdravlja.

Prema članku 4. Odluke o izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog Plana Zadarske županije prostorni obuhvat Izmjena i dopuna Plana je cjelokupno područje Zadarske županije u njenim administrativnim granicama.
Članak 3.

Strateška studija sadrži:
- kratki pregled sadržaja i glavnih ciljeva VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije i odnosa s drugim odgovarajućim strategijama, planovima i programima
- podatke o postojećem stanju okoliša i mogući razvoj okoliša bez provedbe Plana
- okolišne značajke područja na koja provedba Plana može značajno utjecati
- postojeće okolišne probleme koji su važni za Plan, posebno uključujući one koji se odnose na područja posebnog ekološkog značaja, primjerice područja određena u skladu s posebnim propisima o zaštiti prirode;
- ciljeve zaštite okoliša uspostavljene po zaključivanju međunarodnih ugovora i sporazuma, koji se odnose na Plan te način na koji su ti ciljevi i druga pitanja zaštite okoliša uzeti u obzir tijekom izrade strategije, plana ili programa
- vjerojatno značajne utjecaje (sekundarne, kumulativne, sinergijske, kratkoročne, srednjoročne i dugoročne, stalne i privremene, pozitivne i negativne) na okoliš, uključujući bioraznolikost, stanovništvo i zdravlje ljudi, tlo, vodu, more, zrak, klimu, materijalnu imovinu, kulturno-povijesnu baštinu, krajobraz, uzimajući u obzir njihove međuodnose
- mjere zaštite okoliša uključujući mjere sprječavanja, smanjenja i ublažavanja nepovoljnih utjecaja provedbe Plana na okoliš
- kratki prikaz razloga za odabir razmotrenih razumnih alternativi, obrazloženje najprihvatljivije razumne alternative Plana na okoliš uključujući i naznaku razmatranih razumnih alternativi i opis provedene procjene, uključujući i poteškoće (primjerice tehničke nedostatke ili nedostatke znanja i iskustva) pri prikupljanju potrebnih podatak
- opis predviđenih mjera praćenja
- ne-tehnički sažetak podataka iz gornjih točaka.

Po zahtjevu za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije, podnijetom sukladno odredbama članka 48. stavaka 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Rješenjem, KLASA: UP/I- 612-07/18-37/52, URBROJ: 517-05-2-3-19-5, od 17. siječnja 2019. godine, utvrdilo je da je za planirane VIII. Izmjene i dopune Prostornog plana Zadarske županije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Stoga će Strateška studija sadržavati i poglavlje Glavne ocjene prihvatljivosti Plana za ekološku mrežu uključujući:
1. podatke o ekološkoj mreži
- opis ekološke mreže na koje provedba Plana može utjecati
- kartografski prikaz područja ekološke mreže u odgovarajućem mjerilu sukladno mjerilu kartografskog prikaza Plana
2. opis mogućih značajnih utjecaja provedbe Plana na ekološku mrežu:
- vjerojatnost, trajanje, učestalost, jačina i kumulativna priroda (procjena rizika) mogućih utjecaja provedbe Plana na ekološku mrežu
3. prijedlog mjera ublažavanja negativnih utjecaja provedbe Plana na ekološku mrežu
- zaključak: - konačna ocjena prihvatljivosti Plana za ekološku mrežu uz primjenu predloženih mjera ublažavanja iz točke 3.
4. Sažetak glavne ocjene prihvatljivosti Plana za ekološku mrežu.

Članak 4.

U postupku određivanja sadržaja Strateške studije sudjelovali su:
- Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb,
- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb
- Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb,
- Ministarstvo obrane, Trg Kralja Petra Krešimira IV 1, 10000 Zagreb,
- Ministarstvo obrane, Zrakoplovna baza Zemunik, 23272 Zemunik,
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Runjaninova 2, 10000 Zagreb,
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zadru, Ilije Smiljanića 3, 23000 Zadar,
- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb,
- Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Zadarska, Bana Josipa Jelačića 30, 23 000 Zadar
- Ministarstvo državne imovine, Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb
- Ministarstvo turizma, Prisavlje 14, 10000 Zagreb
- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Miramarska cesta 22, 10000 Zagreb,
- Ured državne uprave u Zadarskoj županiji, Josipa Jurja Strossmayera 20, 23 000 Zadar,
- Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb
- HOPS – PRP Split, Ljudevita Posavskog 5, 21000 Split
- HOPS – PRP Rijeka, Ulica Maršala Tita 166, 51410 Opatija
- HEP Zadar, Kralja Dmitra Zvonimira 8, 23000 Zadar,
- HEP – Obnovljivi izvori energije d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb,
- PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88a, 10000 Zagreb,
- EVN Croatia Plin d.o.o., Zagrebačka avenija 104, 10000 Zagreb,
- Hrvatske vode VGO Split, Vukovarska 35, 21000 Split,
- Hrvatske vode, VGO Rijeka, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka
- Hrvatske šume d.o.o., Direkcija Zagreb, Kneza Branimira 1, 10000 Zagreb,
- Hrvatske ceste, Nikole Tesle 14b, 23000 Zadar,
- Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, 10000 Zagreb
- Hrvatske autoceste d.o.o., Širolina 4, 10000 Zagreb,
- Županijska uprava za ceste, Zrinsko Frankopanska 10/II, 23000 Zadar,
- HŽ Infrastruktura d.o.o., Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb,
- Lučka kapetanija Zadar, Liburnska obala 8, 23000 Zadar,
- Lučka uprava Zadar, Gaženička cesta 28 A, 23000 Zadar,
- Županijska lučka uprava Zadar, Liburnska obala 6/5, 23000 Zadar ,
- HAKOM, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb
- Komunalna poduzeća vodnog gospodarstva na području Zadarske županije
- Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Zadar, Špire Brusine 16, 23000 Zadar
- Jedinice lokalne samouprave na području Zadarske županije (gradovi i općine).

Navedena tijela su dopisom Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, Klasa: 350-02/18-01/2, Urbroj: 2198/1-07/1-19 -64, od 9. travnja 2019. godine, pozvana da osim zahtjeva za izradu predmetnih Izmjena i dopuna dostave i mišljenje o sadržaju i razini obuhvata podataka koji se moraju obraditi u Strateškoj studiji, prema području njihovog djelokruga.

Informacija o provedbi postupka strateške procjene i određivanja sadržaja strateške studije VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije, Klasa: 350-02/18-01/2, Urbroj: 2198/1-07/1-19 -65, od 10. travnja 2019. godine, objavljena je na službenim mrežnim stranicama Zadarske županije.

U vremenu trajanja roka od 30 dana za dostavu mišljenja o sadržaju i razini obuhvata podataka koji se moraju obraditi u Strateškoj studiji nije dostavljeno niti jedno mišljenje o dodatnom sadržaju Studije, osim obveznog sadržaja propisanog Prilogom 1. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš.

Konzultacije o sadržaju strateške studije održane su 3. svibnja 2019. godine, u Velikoj vijećnici Zadarske županije, Zadar, Božidara Petranovića, o čemu je sačinjen Zapisnik, KLASA: 350-02/18-01/2, URBROJ: 2198/1-07/2-19-101, od 3. svibnja 2019. godine.

Članak 5.

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije o ovoj Odluci informirat će javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša, Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu sa danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

 

 

Ž U P A N

Božidar Longin, dipl. ing.

Zadnje objave

ožujka 23, 2023

NAJAVA 12. sjednice Županijske skupštine Zadarske županije

12. sjednica Županijske skupštine Zadarske županije održat će se dana 30. ožujka…
ožujka 09, 2023

Republika Koreja želi intenzivirati suradnju sa Zadarskom županijom

Župan Božidar Longin sa suradnicima primio je u nastupni posjet veleposlanika Republike…
veljače 16, 2023

NAJAVA 11. sjednice Županijske skupštine Zadarske županije

11. sjednica Županijske skupštine Zadarske županije održat će se dana 23. veljače…

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA