Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Službenički sud u Zadarskoj županiji

Službenički sud u Zadarskoj županiji

Službenički sud u Zadarskoj županiji ustrojen je Odlukom o ustrojstvu, načinu rada i financiranju Službeničkog suda u Zadarskoj županiji (Službeni glasnik Zadarske županije broj 9/16).

Službenički sud odlučuje o teškim povredama službene dužnosti u prvom stupnju, te o lakim povredama službene dužnosti u drugom stupnju, kao i o žalbama protiv rješenja o udaljenju iz službe, u postupcima koji se vode protiv službenika i namještenika upravnih tijela Zadarske županije i upravnih tijela svih jedinica lokalne samouprave na području Zadarske županije.

Rješenjem o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda u Zadarskoj županiji („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 9/16, 20/17, 13/19, 10/22, 5/23) za predsjednicu i članove Službeničkog suda u Zadarskoj županiji imenovani su:

1. Jadranka Nižić-Peroš, sutkinja Općinskog suda u Zadru, predsjednica
2. Hrvoje Visković, sudac Županijskog suda u Zadru, član
3. dr. sc. Ljiljana Peričin, dipl. iur., službenica Zadarske županije, članica
4. Jadranka Grbić, dipl. iur., službenica Zadarske županije, članica 
5. Slava Jerić, dipl. iur., službenica Zadarske županije, članica
6. Mislav Gazilj, dipl.iur., službenik Grada Zadra, član
7. Suzana Horvat Kolanović, dipl. iur., službenica Grada Biograda na Moru, članica 
8. Zorana Erceg, mag. iur., službenica Grada Benkovca, članica

Poslovnikom Službeničkog suda u Zadarskoj županiji (Službeni glasnik Zadarske županije broj 22/16) uređuje se način poslovanja Suda, ovlasti i poslovi predsjednika i članova Suda, službenika koji obavlja poslove uredskog poslovanja i administrativno tehničke poslove za potrebe rada Suda, te poslovi uredskog poslovanja i administrativno tehnički poslovi vezani uz rad Suda.

Uredske i druge poslove za Službenički sud obavlja Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove Zadarske županije.

Sjedište Službeničkog suda u Zadarskoj županiji je u Zadru, Božidara Petranovića 8.

 

023/350-465

023/350-412

023/350-319

Božidara Petranovića 8, Zadar

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA