Image
Image

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Koncesionari Javne zdravstvene službe na području Zadarske županije

Javnu zdravstvenu službu na primarnoj razini zdravstvene zaštite mogu obavljati na osnovi koncesije fizičke osobe i zdravstvene ustanove, osim zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska, županija, odnosno Grad Zagreb, ako ispunjavaju Zakonom propisane uvjete.Koncesiju za obavljanje javne zdravstvene službe, sukladno mreži javne zdravstvene službe, odnosno mreži ugovornih subjekata medicine rada, daje župan uz suglasnost resornog ministra.

Temeljem odluke Župana i suglasnosti ministra te zaključenih ugovora o koncesiji, javnu zdravstvenu službu na primarnoj razini zdravstvene zaštite na području Županije obavljaju koncesionari navedeni po djelatnostima: 

Popis svih zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih djelatnika koji imaju zaključen ugovor s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje o obavljanju djelatnosti može se pronaći na web stranici: hzzo-net.hr (osnovno osiguranje - ugovoreni sadržaji zdravstvene zaštite u RH)

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA