Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove

Informacija o zahtjevu za provedbu postupka Ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Izmještanje korita bujice Ričina u Zadru

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,

ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE

Petranovića 8, 23 000 Zadar

Tel.: 023/350 356

Faks.: 023/350 355

e-mail: prostorno-josko@zadarska-zupanija.hr

 

KLASA:   612-07/18-1/256

URBROJ: 2198/1-07/2-18-2

Zadar, 15. listopada 2018. godine

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, na temelju članka 82. stavka 3., članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13., 158/13., 78/15. i 12/18.), te članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine broj 64/08.) daje sljedeću

I N F O R M A C I J U

 

o zahtjevu za provedbu postupka Ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat

Izmještanje korita bujice Ričina u Zadru

 

 

Tijelo nadležno za provedbu postupka: Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, Božidara Petranovića 8, Zadar.

 

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13.,158/13.,78/15. i 12/18), i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine broj 61/14. i 3/17). Naime, za zahvat naveden u točki 2.2. Priloga III. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode propisano je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, Prethodna ocjena obavlja u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene provodi se jer Granit kamenolom d.o.o., Gaženička cesta 3, Zadar provodi zahvat Izmještanje korita bujice Ričina u Zadru.

Nositelj zahvata: Granit kamenolom d.o.o., Gaženička cesta 3, Zadar

 

Lokacija zahvata: zahvat obuhvaća područje vodotoka Ričina koji protječe kroz istočni dio grada Zadra neposredno uz poslovnu zonu na ulazu u Zadar, u kojoj se nalaze trgovački centri. Planirani zahvat se nalazi na području katastarskog ureda Zadar, katastarske općine Crno.

Sažeti opis zahvata: zahvatom je planirano izmještanje postojećeg dijela korita bujice Ričine u Zadru u duljini oko 153 m, a koje će u potpunosti biti izvedeno kao otvoreni armirano betonski kanal. Sukladno koncepcijskom rješenju uređenja cijelog toka bujice Ričina, na lijevoj obali planiranog zahvata osiguran je inundacijski pojas širine 5 m. Svrha izmještanja postojećeg korita bujice je omogućavanje nesmetanog otjecanja oborinskih voda, a istodobno povećanje iskoristivosti prostora poslovne namjene.

Sažeti opis postupka: nositelj zahvata je uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene dostavio Elaborat zaštite okoliša, koji je izradio ovlaštenik IRES EKOLOGIJA d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 21, Zagreb. Na temelju Elaborata zatražit će se mišljenje tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i jedinica lokalne samouprave o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na području njihove nadležnosti. Osim toga, sukladno Zakonu o zaštiti prirode, pribavit će se i prethodno mišljenje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i jedinica lokalne samouprave i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti ovo tijelo će donijeti rješenje kojim će utvrditi treba li, ili ne treba, provesti postupak procijene utjecaja na okoliš, odnosno je li zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

 

Nadležna tijela i  pravne osobe s javnim ovlastima - sudionici u postupku:

  1. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, Split
  2. Grad Zadar, Narodni trg 1, 23 000 Zadar

 

Način davanja mišljenja: U svrhu informiranja javnosti i zainteresirane javnosti ova informacija i Elaborat zaštite okoliša objavljuju se na mrežnim stranicama Zadarske županije (www.zadarska-zupanija.hr). Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš na adresu: Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, Božidara Petranovića 8, 23 000 Zadar u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

 

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka: Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije objavit će na mrežnim stranicama Zadarske županije rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

 

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA