Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove

Informacija o zahtjevu za provedbu postupka Ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Uređenje ušća vodotoka Miljašić Jaruge u Ninu

 

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,

ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE

  1. Petranovića 8, 23 000 Zadar

Tel.: 023/350 356

Faks.: 023/350 355

e-mail: antonela.zrilic.vulic@zadarska-zupanija.hr

 

KLASA:   351-04/19-01/19

URBROJ: 2198/1-07/8-19-2

Zadar, 30. siječnja 2019. godine

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, na temelju članka 82. stavka 3., članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13., 158/13., 78/15. i 12/18.), te članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine broj 64/08.) daje sljedeću

I N F O R M A C I J U

 

o zahtjevu za provedbu postupka Ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat

Uređenje ušća vodotoka Miljašić Jaruge u Ninu

 

 

Tijelo nadležno za provedbu postupka: Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, Božidara Petranovića 8, Zadar.

 

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13.,158/13.,78/15. i 12/18) i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine broj 61/14. i 3/17). Naime, za zahvat naveden u točki 2.2. Priloga III. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode propisano je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, Prethodna ocjena obavlja u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene provodi se jer Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, Split provodi zahvat Uređenje ušća vodotoka Miljašić Jaruge u Ninu.

Nositelj zahvata: Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, Split

 

Lokacija zahvata: zahvat obuhvaća područje vodotoka Miljašić jaruge koja se ulijeva u more na području Ninskog zaljeva, a predmetna dionica vodotoka smještena je oko 1 km istočno od središta grada Nina. Vodotokom Miljašić jaruga, zajedno sa njegovim pritocima odvija se odvodnja dijela Ravnih Kotara ukupne površine oko 131 km².

Sažeti opis zahvata: obzirom da je vodni režim predmetnog vodotoka bujičnog karaktera i formira se povremeno samo za vrijemeo bilnijih padalina, kada se javljaju velike vode, te iste predstavljaju opasnost za okolno zemljište i građevine zbog mogućeg plavljenja i erozije. Svrha predmetnog zahvata je povećanje kapaciteta korita, omogućeno nesmetano i sigurno tečenje do recipijenta, zaštita obale od erozivnog djelovanja te zaštita okolnih zemljišta i stambenih objekata od poplavljivanja. Predmetna dionica vodotoka Miljašić jaruga trenutno se koristi za plovidbu i kao privezište manjih ribarskih i sportskih brodica na obje obale. Osnovna koncepcija uređenja cjelokupnog područja ušća Miljašić jaruge predložena je udvije varijante: Varijanta 1. uređenje obala korita ušća izvođenjem vertikalnih obala (obalnih zidova) i Varijanta 2. uređenje obala korita ušća izvođenjem obloga od kamenih blokova (rip-rap).

Sažeti opis postupka: nositelj zahvata je uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene dostavio Elaborat zaštite okoliša, koji je izradio ovlaštenik VITA PROJEKT d.o.o., Ilica 191 C, Zagreb. Na temelju Elaborata zatražit će se mišljenje tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i jedinica lokalne samouprave o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na području njihove nadležnosti. Osim toga, sukladno Zakonu o zaštiti prirode, pribavit će se i prethodno mišljenje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i jedinica lokalne samouprave i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti ovo tijelo će donijeti rješenje kojim će utvrditi treba li, ili ne treba, provesti postupak procijene utjecaja na okoliš, odnosno je li zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

 

Nadležna tijela i  pravne osobe s javnim ovlastima - sudionici u postupku:

  1. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, Split
  2. Grad Nin, Višeslavov trg 1, 23 232 Nin

 

Način davanja mišljenja: U svrhu informiranja javnosti i zainteresirane javnosti ova informacija i Elaborat zaštite okoliša objavljuju se na mrežnim stranicama Zadarske županije (www.zadarska-zupanija.hr). Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš na adresu: Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, Božidara Petranovića 8, 23 000 Zadar u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

 

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka: Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije objavit će na mrežnim stranicama Zadarske županije rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

 

 Prilozi:

Elaborat zaštite okoliša

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA