Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove

Informacija o zahtjevu za provedbu postupka Ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Kamp „Adria Paradiese“ na k.č.br.2224 k.o. Povljana

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,

ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE

  1. Petranovića 8, 23 000 Zadar

Tel.: 023/350 388

Faks.: 023/350 355

e-mail: antonela.zrilic.vulic@zadarska-zupanija.hr

 

KLASA:   351-04/19-01/73

URBROJ: 2198/1-07/8-19-2

Zadar, 17. travnja 2019. godine

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, na temelju članka 82. stavka 3., članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13., 158/13., 78/15. i 12/18.), te članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine broj 64/08.) daje sljedeću

I N F O R M A C I J U

 

o zahtjevu za provedbu postupka Ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat

Kamp „Adria Paradiese“ na k.č.br.2224 k.o. Povljana

 

 

Tijelo nadležno za provedbu postupka: Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, Božidara Petranovića 8, Zadar.

 

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13.,158/13.,78/15. i 12/18) i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine broj 61/14. i 3/17.). Naime, za zahvat naveden u točki 4.3. Priloga III. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode propisano je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, Prethodna ocjena obavlja u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene provodi se jer Lavanda Kamp d.o.o., Put vrulje 14, 23 249 Povljana, provodi zahvat Kamp „Adria Paradiese“ na k.č.br. 2224 k.o. Povljana.

Nositelj zahvata: Lavanda Kamp d.o.o., Put vrulje 14, 23 249 Povljana.

 

Lokacija zahvata: Planirani kamp Adria Paradiese namjerava se izgraditi na području zone T3 “Gašparovi Lazi” u općini Povljana, otok Pag. Predmetni prostor nalazi se na poluotoku Prutna koji je omeđen zaljevom Stara Novalja na sjeveru i  kanalom Povljana  koji djeli otok Pag od otoka Vira na jugu. Zahvat je planiran na obuhvatu katastarske čestice br. 2224, k-o- Povljana. Posdručje zahvata se nalazi na južnoj obali poluototka Prutna oko 3,5 km zapadno od vrha poluotoka. Područje se nalazi nasuprut uvale Soldatica na otoku Viru.

Sažeti opis zahvata: Na postojećoj k.č.br. 2224 k.o. Povljana planirana je gradnja građevine gospodarske namjene – ugostiteljsko turističke – kampa (planske oznake T3). Za predmetnu izgradnju formirat će se građevna čestica prema odredbama Urbanističkog plana uređenja. Od dijela kč.br. 2224, k.o.Povljana na sjeverozapadnom dijelu, neposredno uz ulaz i javnoprometnu površinu formirat će se građevna čestica za izgradnju trafostanice za opskrbu buduće građevine električnom energijom. Planirani zahvat u prostoru sastoji se uređenja kamp mjesta (133) i kamp parcela (100), izgradnje interne prometne mreže, izgradnje zgrada u funkciji pratećih sadržaja kampa, izgradnje i uređenja zabavnih sadržaja na otvorenom, pješačkih površina i cjelokupnog hortikulturnog uređenja prostora u obuhvatu. Površina planiranog zahvata u prostoru iznosit će približno 60000m2. Prostor je nepravilnog pravokutnog oblika približnih dimenzija 330m x 90 m.

 

Sažeti opis postupka: nositelj zahvata je uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene dostavio Elaborat zaštite okoliša, koji je izradio ovlaštenik Hudec Plan d.o.o., Vlade Gotovca 4, 10 090 Zagreb. Na temelju Elaborata zatražit će se mišljenje tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i jedinica lokalne samouprave o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na području njihove nadležnosti. Osim toga, sukladno Zakonu o zaštiti prirode, pribavit će se i prethodno mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i jedinica lokalne samouprave i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti ovo tijelo će donijeti rješenje kojim će utvrditi treba li, ili ne treba, provesti postupak procijene utjecaja na okoliš, odnosno je li zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

 

Nadležna tijela i  pravne osobe s javnim ovlastima - sudionici u postupku:

  1. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, Split
  2. Općina Povljana, Stjepana Radića 20, 23249 Povljana

 

Način davanja mišljenja: U svrhu informiranja javnosti i zainteresirane javnosti ova informacija i Elaborat zaštite okoliša objavljuju se na mrežnim stranicama Zadarske županije (www.zadarska-zupanija.hr). Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš na adresu: Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, Božidara Petranovića 8, 23 000 Zadar u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

 

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka: Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije objavit će na mrežnim stranicama Zadarske županije rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

 

 Prilozi:

Elaborat zaštite okoliša

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA