Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove

Informacija o zahtjevu za provedbu postupka Ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Uređenje vodotoka Bašćica u Posedarju od ušća do mosta na državnoj cesti D8.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,

ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE

  1. Petranovića 8, 23 000 Zadar

Tel.: 023/350 388

Faks.: 023/350 355

e-mail: antonela.zrilic.vulic@zadarska-zupanija.hr

 

KLASA:   351-04/19-01/173

URBROJ: 2198/1-07/8-19-2

Zadar, 30. rujna 2019. godine

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, na temelju članka 82. stavka 3., članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13., 158/13., 78/15., 12/18. i 118/18.), te članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine broj 64/08.) daje sljedeću

I N F O R M A C I J U

 

o zahtjevu za provedbu postupka Ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat

Uređenje vodotoka Bašćica u Posedarju od ušća do mosta na državnoj cesti D8

 

 

Tijelo nadležno za provedbu postupka: Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, Božidara Petranovića 8, Zadar.

 

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13.,158/13.,78/15., 12/18 I 118/18.) i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine broj 61/14. i 3/17.). Naime, za zahvat naveden u točki 2.2. Priloga III. Uredbe „kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozija obale“, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode propisano je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, Prethodna ocjena obavlja u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene provodi se jer Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Split, provodi zahvat Uređenje vodotoka Bašćica u Posedarju od ušća do mosta na državnoj cesti D8.

Nositelj zahvata: Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Split.

 

Lokacija zahvata: Predmet  zahvata  je uređenje vodotoka  Bašćica u Posedarju od ušća u Novigradsko more uzvodno do mosta na državnoj cesti D8, stac. km 0+000 do stac. km 0+832,3. Zahvat je planiran u naselju Posedarje u istoimenoj Općini, unutar administrativnih granica Zadarske Županije .

 

Sažeti opis zahvata: Predmet  zahvata je uređenje vodotoka Bašćica u Posedarju od ušća u Novigradsko more do mosta na D8, stac. km 0+000 do stac. km 0+832,31 (Slika 2.2-1.). Na predmetnoj dionici potrebno je uređenje korita kojim će se omogućiti  siguran prihvat i otjecanje velikih vodnih valova vodotoka Bašćice do mora. Na najnizvodnijoj dionici od ulijeva do km 0+270,0 korito vodotoka se u potpunosti nalazi pod morem. Projektom je predviđeno uređenje korita izvedbom tri karakteristična tipa profila. Prvi tip profila  izvodi  se od  ušća  u  Novigradsko  more  stac. km 0+000 do stac. km 0+175,00  i   predstavlja proširenje kanala  do  širine 10 m  bez  izgradnje  obalnih  nasipa. Karakteristični  drugi tip profia izvodi se od km 0+175 do mosta u km 0+712,68 (Slika 2.2-3.). Regulacija je planirana izgradnjom obalnih zemljanih nasipa trapeznog profila, s nagibom pokosa 1:1,5, visinom 3,5 m na unutarnjoj strani i širinom krune od 2,5 m. Treći tip profila uređenja korita planiran je uzvodno od mosta u stac. km 0+712,68, a riječ je o izvedbi obloge pokosa kamenom na tamponskom sloju s nagibom 1:1, zadržavajući pri tome jednaku širinu korita sve do drugog mosta na državnoj cesti D8 u stac. km 0+832,31.

 

Sažeti opis postupka: nositelj zahvata je uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene dostavio Elaborat zaštite okoliša, koji je izradio ovlaštenik Fidon d.o.o., Trpinjska 5, 10 000 Zagreb. Na temelju Elaborata zatražit će se mišljenje tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i jedinica lokalne samouprave o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na području njihove nadležnosti. Osim toga, sukladno Zakonu o zaštiti prirode, pribavit će se i prethodno mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i jedinica lokalne samouprave i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti ovo tijelo će donijeti rješenje kojim će utvrditi treba li, ili ne treba, provesti postupak procijene utjecaja na okoliš, odnosno je li zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

 

Nadležna tijela i  pravne osobe s javnim ovlastima - sudionici u postupku:

  1. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, Split
  2. Općina Posedarje, Trg Martina Posedarskog 1, 23242 Posedarje

 

Način davanja mišljenja: U svrhu informiranja javnosti i zainteresirane javnosti ova informacija i Elaborat zaštite okoliša objavljuju se na mrežnim stranicama Zadarske županije (www.zadarska-zupanija.hr). Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš na adresu: Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, Božidara Petranovića 8, 23 000 Zadar u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

 

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka: Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije objavit će na mrežnim stranicama Zadarske županije rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

 

 Prilozi:

Elaborat zaštite okoliša

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA