Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Županijska skupština

Županijska skupština

Županijska skupština je predstavničko tijelo građana i tijelo Županije koje donosi opće i druge akte sukladno zakonu te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i statutom.

Skupština:


 1. donosi Statut Županije;
 2. donosi Poslovnik o svom radu;
 3. donosi opće akte i druge odluke kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Županije;
 4. bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednika Skupštine;
 5. osniva i bira članove radnih tijela te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom i drugim propisima;
 6. određuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Županije;
 7. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Županiju;
 8. donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna;
 9. donosi polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna;
 10. donosi odluku o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Županije čija ukupna vrijednost prelazi 0,5%, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 (jedan milijun) kuna od iznosa prihoda bez primitka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom, te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom planirano u proračunu Županije i provedeno u skladu sa zakonskim propisima;
 11. daje autentično tumačenje statuta i drugih akata koje donosi;
 12. nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Županije;
 13. daje suglasnost na zaduženja ustanova i pravnih osoba čiji je osnivač Zadarska županija;
 14. obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u nadležnost Skupštine.

Sukladno članku 133. stavku 1. i 3. Poslovnika Županijske skupštine Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 3/18, 10/21, 26/22) propisano je kako predstavnici udruga građana, građani i predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu pratiti rad Skupštine, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).Ukoliko je broj osoba koje prate rad Skupštine veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Skupštine određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Skupštine.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA