Ured župana

Ured župana

Ured župana

Ured župana je služba koja obavlja poslove odnosa s javnošću, protokolarna i prigodna primanja; poslove suradnje s državnim tijelima, jedinicama samouprave, ustanovama i drugim subjektima za potrebe župana i zamjenike župana; poslove promidžbe Županije; poslove suradnje Županije s drugim jedinicama samouprave i organizacijama u inozemstvu; administrativne i pomoćne poslove za župana i zamjenike župana; vodi postupak ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Novosti

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA