Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Nadležno tijelo: Upravni odjel za gospodarstvo i turizam Zadarske županije; prema mjestu sjedišta obrta Pododsjeci za gospodarstvo i trgovinu Zadar, Biograd na Moru, Benkovac i Pag

U pododsjeku se obavljaju sljedeći poslovi:

 • Upis obrta i promjena u Obrtni registar
 • Utvrđivanje uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine
 • Utvrđivanje uvjeta za obavljanje poslova dadilje
 • Utvrđivanje razloga za prestanak zadruge
 • Utvrđivanje uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti

Utvrđivanje minimalnih tehničkih uvjeta

Obveznik: Svaka pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje kupnje i prodaje robe (trgovac) kao i ostale pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje proizvodne djelatnosti, kad svoje proizvode prodaju na malo (obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, udruge, zadruge, ustanove, gospodarski ribari i dr.).

Iznimno, bez novog rješenje o ispunjavanju uvjeta, djelatnost trgovine može se obavljati u prodajnim objektima sukladno odredbama Zakona, ukoliko je za isti prodajni objekt već izdano rješenje nadležnog tijela o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine ako se radi o nastavku obavljanja djelatnosti trgovine, a u međuvremenu nije došlo do bitnih promjena vezanih uz prodajni objekt, opremu i sredstva kojima se obavlja djelatnost trgovine, ako se ne radi o hrani i robi opasnoj za život i zdravlje ljudi i životinja te prirodu i okoliš.

Uz zahtjev stranka je dužna priložiti:

 • Dokaz o registraciji (Izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda za pravne osobe, Izvadak iz obrtnog registra za fizičke osobe)
 • Obavijest o razvrstavanju Državnog zavod za statistiku (samo trgovačka društva)
 • Dokaz o pravu korištenja prostora (Izvadak iz zemljišne knjige, Ugovor o zakupu poslovnog prostora, Ugovor o zakupu javne površine i sl.)
 • Dokaz o uporabi građevine sukladno Zakonu o gradnji
 • Uvjerenje o ispravnosti električnih instalacija, plinskih instalacija, ventilacije i sl.
 • Upravna pristojba u iznosu od 130,00 kn za objekte do 200 m², 280,00 kn za objekte veće od 200 m², odnosno 50,00 kn za prodajne objekte izvan prodavaonica.

Pogrebnička djelatnost

Obveznik: Pravna ili fizička osoba upisana u odgovarajućem registru za obavljanje pogrebničke djelatnosti dužna je prije početka obavljanja ishoditi rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti. Zahtjev se podnosi mjesno nadležnom upravnom tijelu županije na čijem području je sjedište pogrebnika.

Uz zahtjev stranka je dužna priložiti:

 • Rješenje ili izvadak iz sudskog ili obrtnog registra
 • Dokaz da pogrebnik ispunjava poseban uvjet stručne osposobljenosti za obavljanje pogrebničke djelatnosti ili zapošljava radnika u punom radnom vremenu koji udovoljava tom uvjetu (Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti, Ugovor o radu)
 • Ugovor o osiguranju za slučaj odgovornosti za štetu nastalu obavljanjem pogrebničke djelatnosti i to za svotu osiguranja u iznosu ne manjem od 20.000,00 kn po jednom štetnom događaju, odnosno 100.000,00 kn za sve odštetne zahtjeve u jednoj osiguravateljskoj godini
 • Dokaz o vlasništvu ili zakupu poslovnog prostora ili pogrebnog centra (Izvadak iz zemljišne knjige, Ugovor o zakupu i dr.)
 • Dokaz o vlasništvu ili zakupu najmanje jednog pogrebnog vozila i atest za to vozilo izdan pri stanici za tehnički pregled vozila kojim se dokazuje da ispunjava uvjete za prijevoz umrlih i posmrtnih ostataka,
 • Dokaz o vlasništvu ili zakupu parkirališta za pogrebna vozila, tj. da na raspolaganju ima mjesto na kojemu može držati pogrebna vozila na način koji ispunjava minimalne tehničke i organizacijske uvjete za sigurno parkiranje
 • Rješenje o ispunjavanju minimalno tehničkih, sanitarnih i drugih uvjeta prostora i opreme za obavljanje pogrebničke djelatnosti.

Pravni temelji:
Zakon o trgovini ("Narodne novine" broj 87/08, 96/08, 116/08, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19 i 32/20)
Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica ("Narodne novine" broj 66/09, 108/09, 8/10 i 108/14).
Zakon o pogrebničkoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 36/15 i 98/19)

Obrasci: Pododsjek za gospodarstvo i trgovinu (zadarska-zupanija.hr) 

Kontakti: KONTAKTI (zadarska-zupanija.hr)

Odluka o uredovnom vremenu

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA