Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove

Informacija o zahtjevu za provedbu postupka Ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Uređenje Male Paklenice u Selinama

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,

ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE

  1. Petranovića 8, 23 000 Zadar

Tel.: 023/350 356

Faks.: 023/350 355

e-mail: antonela.zrilic.vulic@zadarska-zupanija.hr

 

KLASA:   351-04/19-01/71

URBROJ: 2198/1-07/8-19-2

Zadar, 12. travnja 2019. godine

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, na temelju članka 82. stavka 3., članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13., 158/13., 78/15. i 12/18.), te članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine broj 64/08.) daje sljedeću

I N F O R M A C I J U

 

o zahtjevu za provedbu postupka Ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat

Uređenje Male Paklenice u Selinama

 

 

Tijelo nadležno za provedbu postupka: Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, Božidara Petranovića 8, Zadar.

 

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13.,158/13.,78/15. i 12/18) i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine broj 61/14. i 3/17.). Naime, za zahvat naveden u točki 2.2. Priloga III. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode propisano je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, Prethodna ocjena obavlja u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene provodi se jer Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, Split provodi zahvat Uređenje Male Paklenice u Selinama.

Nositelj zahvata: Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, Split.

 

Lokacija zahvata: Lokacija zahvata je najnizvodnija dionica potoka Mala Paklenica duljine oko 350 m uzvodno od ušća. Smještena je u urbanom području naselja Seline (k.č. 3286/1, k.o. Seline). Mala Paklenica pripada bujicama podvelebitskog primorja, te je zbog relativno velikog topografskog sliva i velike količine pronosa nanosa uvrštena u vode I reda (bujične vode veće snage). Površinski tok Male Paklenice formira se na visini preko 900 m n.m. i teče u smjeru sjever – jug dubokim kanjonom sve do 2 km sjeverno od ušća gdje protiče kroz naslage šljunka i pješčanih konglomerata. Sliv se proteže strmim južnim padinama planine Velebit sa najvišom kotom 1.753 m n.m.

Sažeti opis zahvata: Tehničkim rješenjem uređenja potoka Mala Paklenica od ulijeva u more (granica čestice JVD na stacionaži u km 0+010.90) do početka horizontalne krivine (stac. u km 0+378.39) nastojalo se spriječiti daljnje erodiranje korita lijeve i desne obale. Za potrebu definiranja ulaznih parametara i mjerodavnih protoka, u sklopu Idejnog projekta napravljena je hidrološka analiza sliva te hidraulički proračun.

Prva dionica (od stac. u km 0+010.90 do stac. u km 0+043.19): na prvoj dionici projektirane trase uz samo ušće (od stac. u km 0+010.90 do stac. u km+043.19) predviđa se ravnanje i razastiranje šljunčane plaže.

Druga dionica (od stac. u km 0+043.19 do stac. u km 0+141.58): bočni dio uljeva potoka u more od stacionaže u km 0+043.19 pa deset metara uzvodno (do stacionaže u km 0+053.19) projektiran je kao nasip od kamena minimalne mase 30kg (sukladno proračunu) u širini inundacijskog pojasa (2,50 m).

Zahvatom je planirano proširenje postojećeg korita. Projektirano je trapezno korito sa zidovima od kamena u betonu dimenzija B/H= 10,00/0,80 m. Korito je projektirano u padu i 1=1,04% i i2=0,77%. Dno korita predviđa se obložiti kamenom u betonu C16/20 od stacionaže u km 0+053.19 do 0+130.58. S desne i lijeve strane korita nizvodno od stacionaže u km 0+130.58 projektiran je inundacijski pojas širine 2,50 m za prihvat velikih voda. Po obodu inundacijskog pojasa projektirani su zidovi visine H=0,70 m da bi se zaštitilo okolno područje od plavljenja kod nailaska velikih voda.

Treća dionica (od stac. u km 0+141.58 do stac. u km 0+327.28):od stacionaže u km 0+141.58 do stacionaže u km 0+341.09 (0+327.28) projektirani su zidovi od kamena u betonu C30/37 (70% kamena, 30% betona). Kruna zida je širine 50 cm, visina zida 1,00 m, nagib lica zida 7:1. Nagib nivelete korita na ovom potezu je i=0,58 (1,00)%. Širina dna korita je B=10,00 m sve do stacionaže u km 0+291.25. Uzvodno se dno korita sužava na B=5,36 m (stacionaža u km 0+341.09). Spoj uzvodnog trapeznog zemljanog korita s nizvodnim trapeznim koritom sa zidovima od kamena u betonu predviđa se izvesti vitoperenjem lica zida i pokosa nasipa, te se planira nasip obložiti kamenom u betonu C30/37, prema situaciji u prilogu. Uz zidove se formira nasip nagiba pokosa 1:1,5 te se istog predviđa humusirati i zatraviti. Ukupna visina nasipa i zidova u odnosu na niveletu korita iznosi 1,60 m. S obje bočne strane nasipa korita predviđa se izvedba suhozida širine 0,50 m, visine u skladu sa stanjem na terenu.

Sažeti opis postupka: nositelj zahvata je uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene dostavio Elaborat zaštite okoliša, koji je izradio ovlaštenik VITA PROJEKT d.o.o., Ilica 191 C, Zagreb. Na temelju Elaborata zatražit će se mišljenje tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i jedinica lokalne samouprave o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na području njihove nadležnosti. Osim toga, sukladno Zakonu o zaštiti prirode, pribavit će se i prethodno mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i jedinica lokalne samouprave i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti ovo tijelo će donijeti rješenje kojim će utvrditi treba li, ili ne treba, provesti postupak procijene utjecaja na okoliš, odnosno je li zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

 

Nadležna tijela i  pravne osobe s javnim ovlastima - sudionici u postupku:

  1. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, Split
  2. Općina Starigrad, Trg Tome Marasovića 1, 23244 Starigrad

 

Način davanja mišljenja: U svrhu informiranja javnosti i zainteresirane javnosti ova informacija i Elaborat zaštite okoliša objavljuju se na mrežnim stranicama Zadarske županije (www.zadarska-zupanija.hr). Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš na adresu: Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, Božidara Petranovića 8, 23 000 Zadar u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

 

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka: Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije objavit će na mrežnim stranicama Zadarske županije rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

 

 

 Prilozi:

Elaborat zaštite okoliša

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA