Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Kontakt i ostali podaci

Kontakti i ostali podaci

Centrala:

023/350-350

Telefaks:

023/350-319

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Službena email adresa Zadarske županije:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Elektronička kontaktna točka Zadarske županije


pisarnica@zadarska-zupanija.hr

Elektronička kontaktna točka Zadarske županije koristi se za primanje i otpremu neupravnih akata za koje je pogodan takav način otpreme isključivo u službenim dopisivanjima s tijelima državne uprave, pravnim osobama s javnim ovlastima, javnim ustanovama kojima je osnivač Zadarska županija, trgovačkim društvima u kojima Zadarska županija ima poslovne udjele ili dionice, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim zainteresiranim stranama, koji također imaju uspostavljenu elektroničku kontaktnu točku.

OIB i matični broj Zadarske županije


Sukladno odredbama članka 6. i 7. Zakona o osobnom identifikacijskom broju („Narodne novine“ broj 60/08) i članka 56. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju („Narodne novine“ broj 1/09) od 1. siječnja 2010. godine započinje zakonom utvrđeni način korištenja OIB- a u komunikaciji s tijelima javne vlasti.

Zadarska županija dobila je svoj OIB, a također i novi matični broj poslovnog subjekta:

OIB /// Osobni identifikacijski broj: 56204655363

MB /// Matični broj poslovnog subjekta: 2585588

 

Žiro račun Zadarske županije:


Žiro račun Zadarske županije otvoren je kod Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, Jadranski trg 3a, Rijeka i glasi:
2402006-1800013007
IBAN: HR4424020061800013007
BIC: ESBCHR22

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA