Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove

Informacija o zahtjevu za provedbu postupka Ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Rekonstrukcija lijevog obalnog zida na vodotoku Karišnica u Donjem Karinu (od stacionaže 0+220 km do stacionaže 0+290 km)

 

 

 

 

 

 

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,

ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE

  1. Petranovića 8, 23 000 Zadar

Tel.: 023/350 356

Faks.: 023/350 355

e-mail: antonela.zrilic.vulic@zadarska-zupanija.hr

 

KLASA:   351-04/19-01/20

URBROJ: 2198/1-07/8-19-2

Zadar, 31. siječnja 2019. godine

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, na temelju članka 82. stavka 3., članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13., 158/13., 78/15. i 12/18.), te članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine broj 64/08.) daje sljedeću

I N F O R M A C I J U

 

o zahtjevu za provedbu postupka Ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat

Rekonstrukcija lijevog obalnog zida na vodotoku Karišnica u Donjem Karinu

(od stacionaže 0+220 km do stacionaže 0+290 km)

 

 

Tijelo nadležno za provedbu postupka: Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, Božidara Petranovića 8, Zadar.

 

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13.,158/13.,78/15. i 12/18) i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine broj 61/14. i 3/17). Naime, za zahvat naveden u točki 2.2. Priloga III. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode propisano je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, Prethodna ocjena obavlja u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene provodi se jer Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, Split provodi zahvat Rekonstrukcija lijevog obalnog zida na vodotoku Karišnica u Donjem Karinu (od stacionaže 0+220 km do stacionaže 0+290 km).

Nositelj zahvata: Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, Split

 

Lokacija zahvata: Prema uvjetno-homogenoj regionalizaciji Republike Hrvatske zahvat se nalazi u Ražanačko-karinskom sjevernokotarskom priobalju koje uključuje južni priobalni prostor jugoistočnog dijela Velebitskog kanala, Novigradskog mora i Karinskog mora s karbonatnim priobalnim uzvisinama i pratećim kotarskim flišnim zonama. Prema topografskoj razvodnici orografskog sliva Karišnice, on zauzima 58 km2. Vrlo je strm i najveći dijelom ga čine krške padine. Ukupni tok rijeke Karišnice je oko 5,5 km od zaseoka Vukasi do ušća u Karinsko more. Cjelokupni površinski tok je bujičnog karaktera dok je donji dio istog duljine oko 2,4 km od Paulića mlinice do ušća uglavnom stalan.

Sažeti opis zahvata: Duž cijelog toka poprečni presjeci su uglavnom zapunjeni nanosom te je zbog takvog stanja na srednjem i donjem dijelu toka prilikom nailaska velikih vodnih valova učestalo izlijevanje vode iz korita i plavljenje okolnog područja dok je zbog istog razloga na ušću pri niskim

razinama mora otežano uplovljavanje i isplovljavanje brodica. Ono što predstavlja glavnu problematiku ove predmetne dionice je postojeća stara kamena obaloutvrda od lomljenog kamena, mjestimično izvedena na lijevoj obali, točno ispod franjevačkog samostana, koja je oštećena, a dijelom i potpuno urušena. Stoga su, na mjestima gdje je postojeća obaloutvrda urušena, odnosno na mjestima gdje nije ni izvedena, prisutni sve izraženiji erozijski procesi obale, što predstavlja veliki rizik od njenog urušavanja, pa samim time i ugroženost stabilnosti franjevačkog samostana. Zahvatom se predviđa rekonstrukcija lijevog obalnog zida na rijeci Karišnici u Donje Karinu (k.č. 3589, K.O. Donji Karin, uknjižena kao „javno vodno dobro“) od stacionaže u km 0+220 do stacionaže u km 0+290, čime bi se spriječilo daljnje urušavanje postojećeg obalnog zida koji je u lošem stanju što bi u konačnici spriječilo veću eroziju zaobalnog zemljišta i stabilnost građevine franjevačkog samostana.

Sažeti opis postupka: nositelj zahvata je uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene dostavio Elaborat zaštite okoliša, koji je izradio ovlaštenik VITA PROJEKT d.o.o., Ilica 191 C, Zagreb. Na temelju Elaborata zatražit će se mišljenje tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i jedinica lokalne samouprave o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na području njihove nadležnosti. Osim toga, sukladno Zakonu o zaštiti prirode, pribavit će se i prethodno mišljenje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i jedinica lokalne samouprave i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti ovo tijelo će donijeti rješenje kojim će utvrditi treba li, ili ne treba, provesti postupak procijene utjecaja na okoliš, odnosno je li zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

 

Nadležna tijela i  pravne osobe s javnim ovlastima - sudionici u postupku:

  1. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, Split
  2. Grad Benkovac, Šetalište kneza Branimira 12, 23 420 Benkovac

 

Način davanja mišljenja: U svrhu informiranja javnosti i zainteresirane javnosti ova informacija i Elaborat zaštite okoliša objavljuju se na mrežnim stranicama Zadarske županije (www.zadarska-zupanija.hr). Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš na adresu: Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, Božidara Petranovića 8, 23 000 Zadar u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

 

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka: Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije objavit će na mrežnim stranicama Zadarske županije rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

 

 Prilozi:

Elaborat zaštite okoliša

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA