Image
Image

en gb

 

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image
×

Upozorenje

JUser: :_load: Nije moguće učitavanje korisnika sa ID: 780

Održana 54. sjednica Kolegija župana

Posted On Utorak, 31 siječnja 2017 13:53

U utorak, 31. siječnja 2017. godine u Maloj vijećnici Doma županije u Zadru, održana je u nazočnosti predstavnika medijskih redakcija Zadarske županije, 54. Sjednica Kolegija župana.           

Na Dnevnom redu Kolegija župana, obrađeni su Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Zadar o donošenju II. izmjena i dopuna Godišnjeg programa rada i plana razvoja luka i Financijskog plana Županijske lučke uprave Zadar za 2016. godinu i Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Zadar o donošenju Godišnjeg programa rada i razvoja luka, te Financijskog plana Županijske lučke uprave Zadar za 2017. godinu.

            Dana 30. prosinca 2016. godine Upravno vijeće Županijske lučke uprave donijelo je Odluku o donošenju Drugih izmjena i dopuna Godišnjeg programa rada i plana razvoja luka te Financijskog plana Županijske lučke uprave Zadar za 2016. godinu (KLASA: 342-21/15-02/893, URBROJ: 2198-1-87-16-4 od 30. prosinca 2016. godine). Druge izmjene i dopune Godišnjeg programa rada i plana razvoja luka i Financijskog plana Županijske lučke uprave Zadar za 2016. godinu, odnose se:

1. iznose prihoda sredstava iz proračuna kako slijedi:

a) prihode od sredstava iz Državnog proračuna za 2016. godinu u iznosu od 5.164.517,19 kuna, koji su namjenska sredstva za sufinanciranje projekta izgradnje trajektne luke Tkon u iznosu od 4.750.000,00 kn te za sufinanciranje 1. dijela 1. faze rekonstrukcije obalnog zida luke Petrčane u iznosu od 414.517,19 kuna, sukladno Odluci Ministarstva mora, prometa i infrastrukture o dodjeli proračunskih sredstava namijenjenih za sanaciju i rekonstrukciju objekata podgradnje u lukama otvorenim a javni promet od županijskog i lokalnog značaja te modernizaciju, obnovu i izgradnju ribarske infrastrukture u 2016. godini (KLASA: 011-01/16-02/03, URBROJ: 530-03-1-2-2-16-19 od 13.05.2016. godine, KLASA: 011-01/16-02/03, URBROJ: 530-03-1-2-2-16-75 od 02.12.2016. godine.)

b) prihode iz proračuna Zadarske županije kao osnivača ustanove, usklađuju se sa izmjenama i dopunama proračuna Zadarske županije za 2016. godinu na iznos od 2.834.570,95 kuna, a namijenjeni su za sufinanciranje održavanje objekata pomorske signalizacije, za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju, dogradnju i obuhvat luka županijskog i lokalnog značaja, za sufinanciranje izgradnje pomorske infrastrukture te za sudjelovanje u financiranju sanacije luka lokalnog značaja.

c) prihode iz proračuna Grada Paga koji se mijenjaju na iznos od 76.875,00 kn sukladno potpisanom Ugovoru o zajedničkom financiranju izrade projektne dokumentacije za izgradnju komunalnog dijela luke otvorene za javni promet Pag (KLASA: 342-21/16-01/188, URBROJ: 2198-1-87-16-2 od 27.09.2016. godine).

d) prihodi iz proračuna Općine Pašman koji se mijenjaju na iznos d 859.837,54 kn, a namijenjeni su za sufinanciranje projekta sanacije postojećeg lukobrana u Luci Neviđane u 2016. godini sukladno Ugovoru o zajedničkom financiranju predmetnog projekta (KLASA: 342-21/16-01/391, URBROJ: 2198-1-87-16-9 od 06.10.2016. godine).

Iznosi prihoda od prodaje robe i pružanja usluga, prihoda od imovine, ostalih prihoda te prihoda od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji ostaju nepromijenjeni. Ovim se izmjenama i dopunama ukupni iznos od planiranih prihoda za 2016. godinu u iznosu od 12.213.364,21 kn smanjuju na iznos od 9.449.164,89 kn.

 2. iznose rashoda kako slijedi:

a) rashodi za radnike mijenjaju se na iznos od 1.502.000,00 kn

b) iznos za materijalne rashode mijenja se na iznos od 2975.350,00 kn

c) iznos rashoda za amortizaciju mijenja se na iznos od 645.000,00 kn

Iznosi za financijske rashode te ostale rashode ostaju nepromijenjeni. Ovim se izmjenama i dopunama ukupni iznos od planiranih rashoda u iznosu od 4.238.000,00 kn povećavaju na iznos od 5.152.750,00 kn. Slijedom navedenog, župan je donio Zaključak o davanju suglasnosti na II. Izmjene i dopune Godišnjeg programa rada i plana razvoja luka i Financijskog plana Županijske lučke uprave Zadar za 2016. godinu.

            Upravno vijeće Županijske lučke uprave Zadar, na 121. sjednici, održanoj 30. prosinca 2016. godine, donijelo je Odluku o donošenju Godišnjeg programa rada i razvoja luka, te Financijskog plana Županijske lučke uprave Zadar za 2017. godinu.


A.PLAN PRIHODA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR U 2017. GODINI

Prihodi koje ostvaruje Županijska lučka uprava koriste se za izgradnju i održavanje objekata lučke podgradnje i nadgradnje, odnosno infrastrukture i suprastrukture kao i za troškove poslovanja, a čine ih: lučke pristojbe, lučke naknade, naknada od koncesija za obavljanje lučkih djelatnosti u skladu sa Zakonom, sredstva iz proračuna osnivača te ostali prihodi. Županijska lučka uprava Zadar planira prihode za 2017. godinu, u iznosu od 17.598.026,88 kuna pri čemu:

-          prihodi od djelatnosti iznose 10.954.600,00 kuna,

-          sredstva iz proračuna iznose 6.391.426,88 kuna te

-          prihodi od sučeljavanja troškova amortizacija udjela u investiciji 252.000,00 kuna.

Prihodi od djelatnosti čine lučke pristojbe, lučke naknade, naknade od koncesije za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti, prihodi od imovine te ostali prihodi. Sredstva iz proračuna čine:

-          sredstva iz proračuna Zadarske županije kao osnivača Županijske lučke uprave u iznosu od 3.690.000,00 kuna koja se odnose na održavanje objekata pomorske

-          signalizacije, sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za dogradnju i sanaciju luka županijskog i lokalnog značaja, sufinanciranje sanacije luka županijskog i lokalnog značaja te sufinanciranje izgradnje pomorske infrastrukture

-          sredstva iz proračuna Grada Paga u iznosu od 1.500.000,00 kuna koja se odnose na sufinanciranje uređenja lučkog područja Grada Paga

-          sredstva iz proračuna Grada Zadra u iznosu od 601.426,88 kuna koja se odnose na sufinanciranje rekonstrukcije obalnog zida luke Petrčane

-          sredstva iz proračuna Općine Pašman u iznosu od 600.000,00 kuna koja se odnose na sufinanciranje sanacije lukobrana u luci Neviđane.

Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji u iznosu od 252.000,00 čine donacije povezane s nefinancijskom imovinom koja se amortizira.

B.PLAN RASHODA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR U 2017. GODINI

Plan rashoda iskazan je u tri segmenta:

a) rashodi organizacijske strukture

b) rashodi održavanja i razvoja lučke podgradnje i nadgradnje

c) rashodi ekoloških aktivnosti i promidžbe

Planom se za 2017. godinu planiraju izdaci od 24.594.996,90 kuna od čega za rashode organizacijske strukture 6.016.710,00 kuna, a za rashode održavanja i razvoja lučke podgradnje i nadgradnje te rashode ekoloških aktivnosti i promidžbe 18.578.286,00 kuna. Rashodi organizacijske strukture čine: rashodi za radnike, materijalni rashodi, rashodi amortizacije, financijski rashodi te ostali rashodi. Rashodi održavanja i razvoja lučke podgradnje u 2017. godini odnose se na sljedeće projekte:

a) za rekonstrukciju obalnog zida luke Petrčane 1.faza – 1- dio u iznosu od 3.863.165,10kuna

b) za sanaciju lukobrana u luci Neviđane u iznosu od 796.407,65 kuna

c) za sanaciju gata u luci Žman iznos od 903.089,15 kuna

d) za sanaciju ukrcajnih rampi na trajektnom pristanu Preko u iznosu od 350.000,00 kuna

e) za sanaciju gata u luci Sali iznos od 480,000,00

f) za iskop dna i postavljanje pontona u luci Pag u iznosu od od 3.500.000,00 kuna te

g) za izgradnju trajektne luke Tkon – podfaza 2. u iznosu od 8.185.625,00 kuna

h) snimak stanja te izrada projektne dokumentacije u iznosu od 200.000,00 kn.

            Županijska lučka uprava tijekom 2017. godine ne planira ostvarivanje primitaka od zaduživanja temeljem primljenih kredita i zajmova, primitaka od prodaje vrijednosnih papira, dionica i udjela u glavnici, primitaka od povrata glavnice danih zajmova niti izdataka od danih zajmova, ulaganja u vrijednosne papire, dionice i udjele u glavnicu te otplata glavnice primljenih kredita i zajmova. Slijedom navedenog, župan daje se suglasnost na Godišnji program rada i razvoja luka i Financijski plan Županijske lučke uprave Zadar za 2017. godinu.

            Nadalje, župan je dao suglasnost Zavodu za prostorno uređenje Zadarske županije na Program rada i Financijski plan za 2017. godinu. Upravno vijeće Zavoda je na 30. sjednici, održanoj 13. prosinca 2016. godine, donijelo Odluku o donošenju Programa rada Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije za 2017. godinu i Odluku o donošenju Financijskog plana za 2017. godinu. Županu se predlaže da donese Zaključak o davanju suglasnosti na Programa rada Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije za 2017. godinu i Financijski plana za 2017. godinu. Financijskim planom Zavoda za prostorno uređenje u 2017. godini planirano je ukupno 2.631.627,00 kuna, od čega:

1. Opći prihodi i primici Zadarske županije 2.481.627,00 kuna

2. Vlastiti prihodi - korisnici 150.000,00 kuna

            Donesen je Godišnji plan energetske učinkovitosti Zadarske županije za 2017. godinu. Prijedlog godišnjeg plana energetske učinkovitosti, temeljem Pravilnika o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije, obveznik planiranja, izvršno tijelo jedinice lokalne i regionalne samouprave dostavlja Nacionalnom koordinacijskom tijelu elektroničkim i pisanim putem najkasnije do 1. listopada tekuće godine za sljedeću godinu. Godišnji plan je planski dokument koji se donosi do kraja tekuće godine za narednu godinu. Godišnji plan donosi izvršno tijelo područne (regionalne) samouprave, uz prethodnu suglasnost Nacionalnog koordinacijskog tijela. Izvršno tijelo jedinice lokalne i regionalne samouprave koja je obveznik planiranja dostavlja Godišnji plan energetske učinkovitosti na suglasnost Nacionalnom koordinacijskom tijelu nakon usvajanja proračuna obveznika planiranja. Uz Godišnji plan, obveznik planiranja dostavlja dokaz o osiguranim sredstvima za izvršenje plana koja se financiraju iz proračuna jedinice lokalne i regionalne samouprave koja je obveznik planiranja. Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost je dalo prethodnu suglasnost na Prijedlog plana kojim potvrđuje usklađenost prijedloga s odredbama Pravilnika o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije, Nacionalnim akcijskim planom i Akcijskim planom obveznika planiranja.

            Usvojen je prijedlog Programa javnih potreba u prosvjeti Zadarske županije za 2017. godinu te se prosljeđuje na usvajanje od strane Županijske skupštine. Javne potrebe u prosvjeti za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Zadarske županije, a u skladu s Programom rada županijske samouprave za 2017. godinu, su: bilančna prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva i učeničkog doma; manifestacije, natjecanja i smotre na razini Županije kojima je svrha poticanje stvaralačkih sposobnosti učenika osnovnih i srednjih škola; programi izborne i fakultativne nastave u osnovnim i srednjim školama; izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u osnovnim i srednjim školama; posebni oblici rada s mladima u cilju prevencije od negativnih utjecaja; sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola; programi u predškolstvu; izrada projektne dokumentacije za projekte u osnovnim i srednjim školama; stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa; projekt „Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka, razvojni programi Zadarske županije, te projekti osnovnih i srednjih škola koji se financiraju iz fondova EU. U Program javnih potreba u prosvjeti uključene su i javne potrebe za koje korisnici proračuna sredstva osiguravaju iz drugih izvora financiranja – vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći JLS, donacije, prihod od nefinancijske imovine.

            Nadalje donesena je Odluka o kriterijima i načinu financiranja međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola Zadarske županije u razdoblju siječanj – lipanj 2017.godine u visini od 10%. U točki II. Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju siječanj - lipanj 2017.godine kriteriji za ostvarivanje prava sufinanciranja troškova javnog prijevoza su:

–        da je učenik u školskoj godini 2016./2017. upisao i redovito pohađa srednju školu na području Republike Hrvatske,

–        da učenik kupuje mjesečnu kartu za korištenje sredstava redovitog javnog prijevoza (autobus i vlak),

–        da udaljenost od adrese u mjestu prebivališta, odnosno boravišta učenika do adrese u mjestu škole iznosi više od 5 kilometara.

Pravo sufinanciranja troškova javnog prijevoza prema kriterijima iz stavka 1. ove točke ne ostvaruje učenik:

–        koji je smješten u učeničkom domu koji se nalazi u istom mjestu njegova školovanja,

–        kojemu se troškovi prijevoza u cijelosti financiraju iz drugih izvora (učenici koji imaju prebivalište na otocima, programi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i sl.).

            Donesena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Koordinacijskog tijela za promicanje prava male djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji na području Zadarske županije zbog ostvarivanja svih zadaća Koordinacijskog tijela. U okviru projekta Foster Children Rights- promicanje prava male djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji financiranog iz sredstava EU u sklopu IPA 2012. „Building Capacities of CSOs for Ensuring Effective Implementation of the EU Standards in the Enforcement of Human Rights” imenovano i uspostavljeno Koordinacijsko tijelo. U sklopu radnog paketa 2 (WP2) projekta, za realizaciju Koordinacijskog tijela Zadarske županije za promicanje prava male djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji odgovorni su nositelji projekta Društvo Naša djeca Zadar i Zadarska županija. Projektom je predviđeno daKoordinacijsko tijelo okuplja sve relevantne dionike s polja zaštite prava male djece s poteškoćama u razvoju i njihovih obitelji u Zadarskoj županiji kako bi se strukturno i institucionalno provele sve relevantne inicijative vezane uz prava male djece s teškoćama u razvoju. Tako je predviđeno da tijelo okuplja lokalne organizacije civilnog društva, jedinicu regionalnesamouprave, jedinice lokalne samouprave, stručnjake koji rade s malom djecom s teškoćama u razvoju te roditelje/skrbnike djece steškoćama u razvoju. Uloga tijela je da prikupi informacije relevantne djeci s poteškoćama u razvoja i onima koji se s njima bave (obitelji, pedijatri, edukacijske institucije, organizacije civilnog društva, itd) te da koordinira rad svih relevantnih dionika koji mogu pomoći djeci s poteškoćama u razvoju i njihovih obitelji da postanu svjesni o pravima koje oni imaju i pomoći im da ta prava lakše ostvare.

            Donesena je Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za pripremu Nacrta odluke o zaštiti slijeva vodocrpilišta Dolac (Muškovci) i Berberov buk. U skladu s uputama Ministarstva poljoprivrede, Uprave vodnog gospodarstva, glede osnivanja/sastava Povjerenstva za pripremu Nacrta odluke o zaštiti slijeva vodocrpilišta Dolac (Muškovci) i Berberov buk od svih tijela odnosno pravnih osoba koja daju svoje predstavnike u Povjerenstvo zatražen je prijedlog člana. Župan je stoga osnovao /imenovao Povjerenstvo za pripremu Nacrta odluke o zaštiti slijeva vodocrpilišta Dolac (Muškovci) i Berberov buk.

            Župan je donio Odluku o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za ocjenjivanje prijava pristiglih na javni poziv za prijavu programa i projekata udruga za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2017. godinu na poziciji Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb objavio je 16. siječnja 2017. godine Javni poziv za prijavu programa i projekata udruga za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2017. godinu na poziciji Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb. Tekst javnog poziva s potrebnim obrascima objavljen je na mrežnoj stranici Zadarske županije, a obavijest o objavi Javnog poziva objavljen je u dnevnom tisku. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Javnog poziva, a završava 16. veljače 2017. godine.

            Župan je donio Odluku o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za ocjenjivanje prijava pristiglih na Javni poziv za prijavu programa i projekata udruga za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2017. godinu na poziciji Upravnog odjela za pravne i zajedničke poslove. Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove je dana 16. siječnja 2017. godine objavio Javni poziv kojim Zadarska županija kao davatelj financijskih potpora poziva udruge koje su programski usmjerene na promicanje vrijednosti Domovinskog rata i antifašističke borbe te promicanje vrijednosti građanskih inicijativa, Ustavom zajamčenih ljudskih prava i temeljnih sloboda, na prijavu programa i projekata za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Županijskog proračuna za 2017. godinu na poziciji Upravnog odjela za pravne i zajedničke poslove. Tekst javnog poziva sa svim potrebnim obrascima objavljen je na mrežnoj stranici Zadarske županije www.zadarska-zupanija.hr, dok je obavijest o objavi Javnog poziva objavljena u dnevnom tisku. Potpore se odobravaju udrugama za programe i projekte od interesa za opće dobro u Zadarskoj županiji temeljem Odluke o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge iz sredstava proračuna Zadarske županije ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj 22/15,), u prioritetnim područjima: promicanje vrijednosti Domovinskog rata i antifašističke borbe te promicanje vrijednosti građanskih inicijativa, Ustavom zajamčenih ljudskih prava i temeljnih sloboda. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Javnog poziva, a završava 15. veljače 2017. godine.

Župan je također donio Odluku o rasporedu sredstava za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Zadarske županije za 2017. godinu. Kako su Proračunom Zadarske županije za 2017. godinu vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina u Zadarskoj županiji osigurana sredstva za rad i nagradu za rad u visini od ukupno 446.000,00 kuna, to se ovom Odlukom osigurana sredstva raspoređuju u iznosima koji su temeljeni na opsegu aktivnosti i dostavljenim programima rada vijeća nacionalnih manjina i to vijeću srpske nacionalne manjine iznos od 98.000,00 kn, zatim za rad stručnog tajnika vijeća iznos od 84.000,00 kuna, vijeću albanske nacionalne manjine 36.000,00 kuna, vijeću bošnjačke nacionalne manjine 36.000,00 kuna, dok se sredstva za obavljanje administrativnih poslova za rad predstavnika nacionalnih manjina određuju u jednakom paušalnom iznosu na godišnjoj razini od ukupno 18.000,00 kn za predstavnika makedonske, slovenske, crnogorske i talijanske nacionalne manjine.

Pročitano 2756 puta

Zadnje objave

listopada 01, 2022

Zadarska županija odobrila sredstva za sufinanciranje izgradnje sunčanih elektrana za proizvodnju električne energije u kućanstvima

Na Javni poziv za sufinanciranje mjera energetske obnove obiteljskih kuća na području…
Javna priznanja za 2022. godinu
rujna 29, 2022

Dan Općine Preko: Ugljanci dobili novouređeni društveni dom

Otvorenjem novoobnovljenog Društvenog doma, svečanom sjednicom Općinskog vijeća i…
Župan Božidar Longin u Domu županije upriličio je primanje za zadarske sportaše, jedriličare Šimu i Mihovila Fantelu te hrvača Roka Striku
rujna 28, 2022

Primanje za brončane sportaše – braću Fantela i Roka Striku

Župan Božidar Longin u Domu županije upriličio je primanje za zadarske sportaše koji su…
rujna 27, 2022

Zadarska županija dodijelila 500 tisuća kuna potpora mikro poduzetnicima

Nakon provedenog javnog poziva, ukupno su 33 mikro poduzetnika s područja Zadarske…

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA