Image
Image

Adresa:

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Telefon:

023/350-350 (Centrala)

Službena email adresa:

zupanija@zadarska-zupanija.hr

Image

Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja Strateške studije utjecaja na okoliš Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija

Posted On Utorak, 15 svibnja 2018 09:10

 

Narodni trg 1, 23000 Zadar

KLASA: 340-01/16-01/552

URBROJ: 2198/01-8-18-14

Zadar, 14. svibnja 2018.

            Grad Zadar na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članka 8. stavka 7. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17) i članka 12. stavka 1. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08), daje sljedeću             

 

 

 

 

I N F O R M A C I J U

o provedbi postupka određivanja sadržaja Strateške studije utjecaja na okoliš Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija

Tijelo nadležno za provedbu postupka: Grad Zadar, Narodni trg 1, 23000 Zadar.

Nositelj izrade Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija (u daljnjem tekstu: Masterplan) je Grad Zadar, sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih Strukturnih i Investicijskih fondova u finacijskom razdoblju 2014-2020, za projekt „Izrada prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija“, referentna oznaka: KK.07.4.2.02.0003.

Pravni temelj za postupak određivanja sadržaja Strateške studije: Postupak se provodi na temelju članka 68. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članaka 7. do 11. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku određivanja sadržaja Strateške studije daju se u nastavku teksta:

 • Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - Uprava za prometnu infrastrukturu i fondove EU
 • Ministarstvo zaštite okoliša i energetike - Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom
 • Ministarstvo zaštite okoliša i energetike - Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora
 • Ministarstvo zaštite okoliša i energetike - Uprava za zaštitu prirode
 • Ministarstvo zaštite okoliša i energetike - Uprava vodnoga gospodarstva
 • Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Zadru za područje Zadarske županije
 • Ministarstvo poljoprivrede
 • Ministarstvo turizma
 • Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja – Uprava za prostorno uređenje, pravne poslove i programe Europske unije
 • Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
 • Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
 • Hrvatske ceste d.o.o.
 • Hrvatske autoceste d.o.o.
 • HŽ Infrastruktura d.o.o.
 • HŽ Putnički prijevoz d.o.o.
 • HŽ Cargo d.o.o.
 • Hrvatske šume d.o.o.        
 • Hrvatske vode - Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana
 • Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove
 • Zadarska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet
 • Grad Benkovac
 • Grad Biograd na Moru
 • Grad Nin
 • Grad Obrovac
 • Grad Pag
 • Zavod za javno zdravstvo Zadar
 • Zračna luka Zadar d.o.o.

Način davanja prijedloga i mišljenja: U svrhu informiranja javnosti, ova informacija objavljuje se na internetskim stranicama i na oglasnim pločama Grada Zadra i Zadarske županije.

Javnost može davati mišljenja i prijedloge na sadržaj Strateške studije. Mišljenja se dostavljaju u pisanom obliku uz pomoć Obrasca 1 objavljenog na web stranicama, a na adresu nadležnog tijela: Grad Zadar, Upravni odjel za EU fondove, Narodni trg 1, 23000 Zadar ili na e-mail adresu: josip.milic@grad-zadar.hr , u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju KLASU.

Prije donošenja Odluke o sadržaju Strateške studije, nadležno tijelo razmotrit će prispjela mišljenja i prijedloge javnosti, tijela i osoba određenih posebnim propisima i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Način informiranja javnosti o donesenoj Odluci o sadržaju Strateške studije: Grad Zadar će Odluku o sadržaju Strateške studije o utjecaju na okoliš Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija objaviti na internetskim stranicama Grada Zadra (www.grad-zadar.hr) i Zadarske županije (www.zadarska-zupanija.hr).

 

Pročitano 820 puta

Zadnje objave

ožujka 30, 2020

Odgađanje Odluke o odobravanju potpora za programe i projekte

S obzirom na trenutačnu situaciju epidemije širenja bolesti COVID-19 uzrokovanu virusom…
ožujka 13, 2020

Župan Longin: Moramo biti odgovorni i pratiti upute mjerodavnih

„Iako nema potvrđenih slučajeva koronavirusa u Zadarskoj županiji, moramo biti odgovorni,…
veljače 28, 2020

Norveški veleposlanik u nastupnom posjetu Zadarskoj županiji

Župan Božidar Longin primio je u nastupni posjet Nj. E. Haakona Blankenborga,…

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA